4357 Sayılı Kanun

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI 4357 SAYILI KANUN

İLGİLİ MADDELERİ

Kanun Numarası : 4357

Kabul Tarihi : 13/1/1943

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 19/1/1943 Sayı : 5308

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 24 Sayfa : 148


MADDE 11- (Değişik: 14/5/1958 - 7117/1 md.)

Hükmi şahsiyeti haiz ve Maarif Vekaletine bağlı olmak üzere (İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı) adı ile bir Sandık kurulur.

Maarif Vekaleti bütçesinden maaş alan ilkokul öğretmenleri, ilkokul yardımcı ve stajyer öğretmenleri, yetiştirme yurtları öğretmenleri, arızalı çocuklara ilk tahsillerini veren müesseselerin öğretmenleri, Maarif müdürleri, ilköğretmen müfettiş ve denetmenleri, uygulama okulu öğretmenleri, İlköğretim Umum Müdürlüğü ve Maarif Müdürlüklerinde vazifeli memurlar ile Sandık işlerinde çalışan memurlar Sandığa azadırlar.

Sandık azası iken emekliye ayrılanlar, isterlerse azalıklarını devam ettirebilirler.

Sandığın gelirleri şunlardır:

1- Azalardan umumi heyetçe tesbit edilecek miktarda her ay kesilecek aidat (azanın her terfi ettiği ayı takip eden ayda bu aidat yalnız o aya mahsus olmak üzere iki misli olarak alınır.)

2 - Teberrular ve Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar.

3 - Sandık gelirlerinin nemalandırılmasından hasıl olan karlar.

4 - Sandığın maksatlarını tahakkuk ettirmeye elverişli prevantoryum ve kaplıca gibi tesisler satın alarak veya yaptırılarak bunların kiralanmasından veya işletilmesinden elde edilecek kazançlar.

Sandığın, azalarına hangi hallerde ve ne miktarda karşılıksız veya karşılıklı yardım yapacağı 14 üncü maddede yazılı "Ana Statü" de belirtilir.

Madde 12 – 13 – (Mülga: 14/5/1958 - 7118/19 md.)

Madde 14 – 11 ve 12 nci maddelerde yazılı sandıkların mevcutları ve alacakları Devlet mallarına ait hak ve rüçhanları haizdir.

Sandığın gelirleri bilümum vergi, resim ve harçlara tabi olmadığı gibi haciz ve temlik dahi edilemez.

Madde 16 – Bu Kanun neşri tarihinden mer'idir.

Madde 17 – Bu Kanunun hükümleri icraya Dahiliye, Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur.

*Bu aradaki (Hususi İdarelerden maaş almak üzere) ibaresi 30/1/1948 tarih ve 5166 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır.


Günlük Ziyaretçi Sayısı.:334  20.10.2011 tarihinden itibaren Toplam Ziyaretçi: 4.069.151