Yönetmelik

Başlıksız Belge

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI
 İKRAZ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler


Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı bütçesinin elverdiği ölçüde üyelerine kullandırılacak ikraz ile bu ikrazdan yararlanma şartları, ikraz miktarı, kullandırılma şekli, ikraza uygulanacak faiz oranı ve borcun ödenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı üyelerine kullandırılacak ikrazları kapsar.


Dayanak
MADDE 3- (1) (Değişik: Aralık Ek 2008/ 2615)Bu Yönetmelik, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünün 17 ve 40 ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE  4 – (1)  Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ana Statü: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünü,
b) Aracı Kurum: İkraz tutarını üyeye ödeyecek ve tahsil edecek kurumu,            
c) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
d) Genel Müdür: İlkokul Öğretmenleri  Sağlık  ve  Sosyal  Yardım  Sandığı  Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal  Yardım  Sandığı Genel Müdürlüğünü,
f) İkraz: Üyelerine vereceği borç parayı,
g)İkraz Komisyonu: Genel Müdürlük personelinden; Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun onayı ile oluşturulan komisyonu.
ğ) Kurum Amiri: Üyenin kadrosunun bulunduğu ve maaş aldığı kurumun en üst yöneticisini,
h) Sandık: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığını,
ı) Üye:  Sandık üyelerini,
i) Yönetim Kurulu : İlkokul Öğretmenleri Sağlık  ve Sosyal Yardım Sandığı  Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İkraz Alabilme Şartları


Genel şartlar
MADDE  5 – (1) (Değişik: Aralık Ek 2008/2615) İkraz isteğinde bulunan üyelerde;
a) (Değişik bent:TD Mart 2012/2654) Sandık üyeliğinin başlamış ve fiili aidatının kesiliyor olması,
b) (Değişik bent: Şubat 2010/2629) Sandıktan daha önce ikraz alıp, haklarında icra takibi başlatılan üyeler için  borcun tamamının ödendiği tarihten itibaren  6 ay geçmiş olmak,
c) Maaşında haciz ve temlik bulunmamak,
ç) Haklarında icra takibi başlatılan müşterek ve müteselsil borçlu üyeler için ikraz borcunun tamamı ödenmiş olmak,
d) Sandık üyesi veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan bir kişiyi müşterek ve müteselsil borçlu göstermek,
e) (Ek bent: TD Mart 2012/2654) Gösterilecek müşterek ve müteselsil borçlunun, üçten fazla ikraz borcunda müşterek ve müteselsil borçlu olarak bulunmaması,
f) (Ek bent: TD Mart 2012/2654) Müşterek ve müteselsil borçlu göstermek istemeyen üyenin,  primi kendisinden tahsil edilmek üzere, faizli ikraz tutarı üzerinden kredi kefalet sigortası kapsamına girmeyi kabul etmesi,
şartları aranır.
g)(Ek bent: TD Mart 2012/2654) f bendi, Genel Müdürlükçe, kredi kefalet sigortasını yapacak sigorta şirketini belirleyip sözleşme yapılmasına müteakip uygulamaya konulacak olup; sözleşmenin sona ermesi veya yeni sigorta şirketi ile sözleşme yapılamaması durumunda bu uygulamaya son vermeye veya ertelemeye  Yönetim Kurulu yetkilidir.

Özel günler için kullandırılacak  ikraz
MADDE  6 – (1 ) (Değişik bent:TD Mart 2013/2666) Sandık üyelerine, dini bayramlarda, eğitim öğretim yılı başlangıcında, 24 Kasım öğretmenler gününde,doğal afete maruz kalındığında ve tatil dönemlerindeki   ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen ikrazdır. Bu ikraz borcu bitmeden aynı gerekçeyle ikinci bir ikraz verilmez.
(2) ( Ek bent: TD Mart 2013/2666) Sandık üyesi iken doğal afete maruz kalan üyelerimize, üyenin adına kayıtlı mesken veya ikametinde bulunan eşyanın hasara uğraması durumunda, doğal afete maruz kalınan tarihteki son aidatın en fazla 150 katı kadar,  üyenin daha önce ikraz kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın en düşük faiz oranı uygulamak suretiyle 1(Bir) yıl vadeli ikraz  verilir. Doğal afete uğrayan karı kocanın her ikisinin de üye olması halinde isterlerse her iki üyeye de ayrı ayrı ikraz verilir.
(3) (Değişik bent TD Mart 2013/2666) Birinci fıkrada yer alan ikrazın yıl içerisinde hangilerinin uygulamaya konulacağı Sandığın nakit durumu dikkate alınarak Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenir.

Evlenme halinde kullandırılacak ikraz

MADDE 7 – (Değişik madde: TD Mart 2012/2654) (1) (Değişik birinci fıkra : TD Mart 2012/2654)Sandık üyesi iken evlenen ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen evlenme yardımından feragat eden üyelere, bir defaya mahsus verilen faizsiz ikrazdır.
(2) Evlenenlerden her ikisinin de  Sandık üyesi olması halinde, isterlerse her iki üyeye  ayrı ayrı  İkraz verilir.
(3) (Değişik bent: TD Mart 2012/2654) Evlenme halinde alınan ikraz eşit taksitlerle geri ödenir.              
(4) (Yürürlükten kaldırılmıştır: TD  Mart 2012/2654)

Hastalık ve tedavi halinde kullandırılacak ikraz
MADDE 8 – (Değişik madde: TD Mart 2012/2654) (1) (Değişik birinci fıkra : TD Mart 2012/2654) Üyeye; kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin uzun süreli hastalıkları sebebiyle, tedavi masraflarında kullanılmak üzere verilen ikrazdır. Bu ikraz borcu bitmeden, aynı gerekçeyle ikinci bir ikraz verilmez.
(2) (Değişik ikinci fıkra: Aralık Ek 2008/2615) Hastalık ve tedaviye ilişkin verilen ikraz eşit taksitler halinde geri tahsil edilir.
(3) Hastalık ve tedaviye ilişkin ikrazı kullanan üye grup kredi hayat sigortası kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

İkraz  taleplerinin değerlendirilmesi
MADDE 9 -(Değişik madde: TD Mart 2012/2654)
(1) İkraz taleplerinin değerlendirilmesinde;
a) (Değişik bent: TD Mart 2012/2654) Sandık üyeliğinin başlamış ve fiili aidatının kesiliyor olması,

b) (Değişik bent:TD Mart 2013/ 2666) Sandıktan daha önce ikraz almış ise,  borcun bitirilmiş ya da taksitlerinin %25 (Yüzdeyirmibeş)  inin ödenmiş olması,

c) Genel Müdürlükçe istenen belgelerin tam olması,
ç) (Ek bent: TD Mart 2012/2654) İkraz İstek Formunun usulüne uygun bir şekilde tanzim edilmiş olması, borçlu ve müşterek ve müteselsil borçlu daire amiri onay bölümünü tasdik eden amirin imza ve mührünün olması,
hususları göz önünde bulundurulur.
(2) (Ek ikinci fıkra : TD Mart 2012/2654) Gerektiğinde ikraz formundaki bilgilerin doğruluğu Genel Müdürlükçe teyit ettirilir.

(3) (Ek üçüncü fıkra: TD Mart 2012/2654) Özel günler için kullandırılacak ikraz, evlenme halinde kullandırılacak ikraz ve hastalık ve tedavi halinde kullandırılacak ikraz talebinde bulunan üyeden, Sandıktan daha önce ikraz almış ise,  borcun bitirilmiş ya da taksitlerinin yarısından fazlasının ödenmiş olması şartı aranmaz.            

              (4) Üye ikraz almış ve borcunu vadesinden önce ödemiş ise, yeniden ikraz talebinde bulunabilir.
(5) Başvurularda, daha önce ikraz almamış üyelere öncelik verilir.
(6) (Değişik bent:TD Mart 2013/ 2666) Üye, bu Yönetmelikte bahsi geçen ikrazlardan en fazla ikisi için talepte bulunabilir.Doğal afete maruz kalan üyelerimize kullandırılacak ikrazda bu şart aranmaz.

Başvurularda istenilen belgeler

MADDE  10- (Değişik madde: TD Mart 2012/2654)   (1) (Değişik birinci fıkra: TD Şubat 2010/2629)İkraz  alacak üyelerden;
a) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun birlikte imzaladıkları ve kurum amirinden onaylı ikraz istek formu,
b) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun maaş bordroları,
c) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun nüfus cüzdan fotokopisi,
ç) (Ek bent: TD Mart 2012/2654) Kredi Hayat Sigortaları bilgilendirme formu,
d)(Ekbent:TD Mart 2012/2654)İkraz taksitlerinin emekli aylıklarından kesilebileceğine dair muvafakatname,
e) (Ek bent: TD Mart 2012/2654)  İmza sirküleri formu,
istenir.
(2) Evlenme halinde ikrazdan yararlanmak isteyen üyelerden birinci fıkrada istenenlerin yanında; evlenme tarihini gösterir, son altı ay içerisinde alınmış olan vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir.
 (3) (Değişik üçüncü fıkra : TD Mart 2012/2654) Hastalık ve tedavi halinde ikrazdan yararlanmak isteyen üyelerden birinci fıkrada istenenlerin yanında; son altı ay içerisinde tam teşekküllü devlet hastanesi, üniversite hastanesinden veya SGK ile anlaşmalı özel hastaneden alınmış tedavi altında olduğunu belirtir Sağlık Kurulu Raporu istenir.
(4) (Değişik bent:TD Mart 2013/ 2666) Doğal afete maruz kalınması halinde bu ikrazdan yararlanmak isteyen üyelerden birinci fıkrada istenenlerin yanında;
a)Hasara uğrayan ev üyenin kendi evi ise tapu tescil belgesi ile olayın gerçekleştiği yerin İl Afet Acil Durum Müdürlüğünce düzenlenen hasar tesbit raporu,
b)Üyenin ikametinde bulunan ev eşyası hasara uğramış ise Sandık İl veya İlçe temsilcisinin de dahil edildiği ilgili mülki amirliğince oluşturulan komisyon tarafından düzenlenen hasar tesbit raporu,
istenir.
(5) (Ek bent:TD Mart 2013/ 2666)  İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin ikraz istek form ve taahhütnamesi ile maaş bordrolarının Gerçekleştirme Görevlisi tarafından onaylı olması istenir.

Başvuru şekli

MADDE 11-(Değişik madde: TD Mart 2012/2654) (1) (Değişik birinci  fıkra : TD Mart 2012/2654) Üye, Sandık tarafından hazırlanan ikraz istek formunu doldurarak, kurum amirine onaylatılmasından sonra, bu  Yönetmelikte sayılan ikraz türüne göre istenilen diğer belgeleri Genel Müdürlüğe göndermek suretiyle ikraz başvurusu  yapar. 

Yapılacak işlemler
MADDE 12-(Değişik madde: TD Mart 2012/2654) (1) (Değişik birinci fıkra : TD Mart 2012/2654) Gelen başvurular, bu Yönetmelikte sayılan ikraz türüne göre belirlenen esaslar çerçevesinde ve Yönetmeliğin 9 uncu maddesi doğrultusunda değerlendirilerek talebin kabul ya da reddine karar verilir.
(2) (Değişik ikinci fıkra : TD Mart 2012/2654) Başvurusu, Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan veya eksik belgeyle başvuru yapan üyelerin ikraz başvuruları işleme alınmaz. Üyeye, eksiklikler ile ilgili olarak, resmî yazı veya iletişim araçları ile bilgi verilir, eksikliklerin giderilmesi talep edilir.
(3) (Değişik üçüncü fıkra : TD Mart 2012/2654) İkraz verilmesine karar verilen başvurulara, ödeme gününden bir önceki gün itibarıyla kredi komisyonunca belirlenen faiz oranı uygulanarak, üyenin aylık ödeme taksitleri belirlenir ve tahakkuk listeleri hazırlanarak, Sandık Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğüne bir yazı ile teslim edilir
(4) Talebi kabul edilen ve kredi hayat sigortası kapsamına giren üyeler, primi üyeden tahsil edilmek üzere, Sandık tarafından faizli ikraz tutarı üzerinden kredi hayat sigortası kapsamında sigorta ettirilir.
(5) Kabul edilen ikraz, üyenin Aracı Kurumdaki hesap numarasına  havale edilir,  havale edildiği gün, ödeme işlemi gerçekleşmiş sayılır.
(6) İkrazın faizi;  üyenin hesabına havale edildiği günden itibaren başlar.

Verilecek ikraz miktarı ve vadeleri
MADDE 13- (Değişik madde: TD Mart 2012/2654)
(1)(Değişik birinci fıkra: TD Mart 2012/2654) İkraz miktarları ve vadeleri,
a) 12 aylık ikraz için 10.000,00TL’ye,
b) 24 aylık ikraz için 15.000,00TL’ye
c) 36 ,48 aylık ikraz için 25.000,00TL’ye,
kadardır.
(2) (Değişik ikinci fıkra : TD Mart 2012/2654) Evlenme halinde kullanılacak olan ikrazın vadesi 12 ay olup; miktarı en son aya ait aidat miktarının en fazla 120 katı kadardır.
(3) (Değişik üçüncü fıkra : TD Mart 2012/2654) Hastalık ve tedavi halinde kullanılacak ikrazın vadesi 12 veya 24 ay olup; miktarı en son aya ait aidat miktarının en fazla 150 katı kadardır.
(4) (Değişik fıkra : TD Mart 2013/2666) Özel günler için  kullanılacak ikrazın vadesi 12 ay olup; miktarı 2.000,00 TL’ye kadardır. Doğal afete maruz kalan üyelerimize kullandırılacak özel günler ikrazının vadesi 12 ay olup, miktarı doğal afete maruz kalınan tarihteki son aidatın en fazla 150 katı kadardır.
(5) (Ek fıkra :Mart 2012/2654) Üyenin ikraz borcu ile birlikte özel günler için kullandırılacak ikraz, evlenme halinde kullandırılacak ikraz veya  hastalık ve tedavi halinde kullandırılacak ikraz borçlarının toplamı Yönetim Kurulunca belirlenen en yüksek ikraz limitini aşamaz.
(6) (Ek fıkra :Mart 2012/2654) Sandığın finansman yapısı ve nakit durumu göz önünde bulundurularak, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine İkraz miktarları ve vadelerini iki katına kadar artırmaya veya azaltmaya, kısmen veya tamamen durdurmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

İkraz ödeme tarihi ve ödeme şekli
MADDE 14- (Değişik madde: TD Mart 2012/2654) (1) İkraz ödemeleri Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde yapılır. Ödeme tarihlerinin  tatil gününe denk gelmesi halinde, ödeme günü takip eden ilk iş günüdür. Tahsis edilen ikraz ödemeleri üyenin Aracı Kurumdaki hesabına havale edilir. Sandık veznesinden ödeme yapılmaz.
(2) (Değişik fıkra :TD Mart 2012/2654)  İkrazı hesabına havale edildikten sonra almaktan vazgeçen üyenin hesabı, adına tahakkuku yapılan damga vergisinin tamamı, sigorta primi ve ikrazın Genel Müdürlük hesaplarına iade edildiği tarihe kadarki faiz üyeden tahsil edilerek kapatılır.
 (3) (Yürürlükten kaldırılmıştır :TD Mart 2012/2654)  

Taksit  ödeme ve erken ödeme indirimi

MADDE 15- (Değişik madde: TD Mart 2012/2654)  (1) (Değişik birinci fıkra :Aralık Ek 2008/2615) İkraz alan üyenin ilk taksit ödeme günü, takip eden ayın maaş ödeme günüdür. İlksan kesintilerinin, üyelerin maaşlarından harcama birimleri veya İlksan tarafından Maliye Bakanlığı Say2000i sistemi üzerinden yapılması sağlanır. Kesinti yapılmasını müteakip 15 gün içerisinde muhasebe birimlerince İlksan hesaplarına yatırılır.
(2) Borcun tamamının, bir veya birden fazla taksitin vadesinden önce ödenmesi halinde; erken ödenen taksit tutarı içinde yer alan anapara tutarı üzerinden akdi faiz oranı ve erken ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz tutarı kadar indirim yapılır. Üye erken ödeyeceği taksit sayısını önceden Genel Müdürlüğe bildirir. Ödenecek tutar Genel Müdürlüğün bildireceği hesap numarasına yatırılır.
(3) Evlilik  halinde kullanılan ikrazın taksit ödemelerinde erken ödeme indirimi yapılmaz.
(4) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerde görevli  personelden ikraz alan üyenin taksitleri maaş ödeme günü maaşından mahsup edilir.
(5) İkraz borç taksitlerinin saymanlıklarca maaşlardan kesilememesi hallerinde, (üyenin meslekten ayrılması,başka bir kuruma geçmesi vs.) üye kendisine bildirilen vadelerde taksitlerini Genel Müdürlüğün bildireceği hesap  numarasına yatırır.

Taksitlerin zamanında ödenmemesi
MADDE 16- (Değişik madde: TD Mart 2012/2654)  (1) (Değişik birinci fıkra :Aralık Ek 2008/2615) İkraz alan üyenin,  bir taksitinin maaşından kesilememesi halinde, durum borçlu üyeye yazılı olarak bildirilir ve taksitin 10 iş günü içerisinde ödenmesi istenir. Borçlu belirtilen sürede taksidi ödemez ise kesilmeyen taksit ile birlikte müteakip taksit müşterek ve müteselsil borçlunun maaşından kesilir. Müşterek ve müteselsil borçlunun maaşından da kesilememesi halinde; borcun tamamı için icra takibi yapılır.

Aracı kurum işlemleri

MADDE 17 – (Değişik madde: TD Mart 2012/2654)  (1) Aracı Kurum işlemleri, ilgili kurum ile Sandık arasında yapılacak bir protokole göre yürütülür. Bu protokolde ikrazın üyelere verilmesinde aracı kurum tarafından yapılacak işlemlere ilişkin hususlara yer verilir.

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler

İkrazın  vadesi
MADDE 17– (Yürürlükten kaldırılmıştır: TD Mart 2012/2654)

İkrazlara uygulanacak faiz
MADDE 18 – (1) (Değişik birinci fıkra: TD Mart 2012/2654)    İkrazlara uygulanacak faiz; her ödeme gününden bir önceki iş günü ikraz komisyonunca temin edilen en fazla 5 (beş) bankanın aynı vadelere uyguladığı aylık Tüketici Kredisi Faizlerinin aritmetik ortalamasından, Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenen oranlarda indirim yapılarak uygulanır.

(2) (Değişik ikinci  fıkra: TD Mart 2012/2654)   İkraz verilmesine karar verilen üyeden;

  1. İkraz için;  faiz, kredi hayat sigorta primi, damga vergisi ve aracı kurum havale masrafı,
  2. Hastalık ve tedavi halinde kullanılacak ikraz için; faiz, damga vergisi ve aracı kurum havale masrafı,
  3. Evlenme halinde kullanılacak ikraz için; kredi hayat sigorta primi, damga vergisi ve aracı kurum havale masrafı ile Yönetim Kurulunca belirlenen masraf,

ç) (Ek bent: TD Mart 2012/2654) Özel günler için kullanılacak ikraz için; faiz, damga vergisi, kredi hayat sigortası, kredi kefalet sigorta primi ve aracı kurum havale masrafı,
dışında masraf alınmaz.

 (3) (Yürürlükten kaldırılmıştır: TD Mart 2012/2654)
(4) (Yürürlükten kaldırılmıştır: TD Mart 2012/2654)

Gecikmelerde uygulanacak işlem
MADDE 19 –(1) İkraz borç taksitlerinin saymanlıklarca maaşlardan kesilememesi hallerinde, (üyenin meslekten ayrılması, başka bir kuruma geçmesi vb.) üye kendisine bildirilen vadelerde taksitlerini ödemez ise  ödenmeyen süre ve miktar için  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesinde belirlenen gecikme zammı uygulanır.

İkrazların mahsup ve taksit erteleme  işlemleri
MADDE 20 - (1) (Değişik birinci fıkra :TD Mart 2012/2654)İkraz borcu bulunan üyenin ölümü, emekli olması veya üyeliğinin sona ermesi halinde kalan borcu; İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak sosyal yardımlardan veya diğer alacaklarından, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre sırasıyla;
a) Evlenmeye ilişkin ikraz borcu,
b) Hastalık ve tedaviye ilişkin ikraz borcu,
c) Özel günler için ikraz borcu,
ç)İkraz borcu,
mahsup edilir.
(2) İkraz borcu bulunan üyenin ölümü halinde; üye kredi hayat sigortası  kapsamında ise Sandık alacağı  sigorta şirketinden tahsil edilir. Sigortadan alınacak miktarın üyenin borcunu karşılaması halinde ; Sandıktan alacağı sosyal yardımlar varislerine kesintisiz olarak  ödenir.      
(3) (Değişik fıkra :Mart 2013/ 2666) İkraz borcu, taksitlerinin %25 (yüzdeyirmibeş) ini ödeyen üyenin yeniden ikraz talebinde bulunması durumunda, bakiye borcu kullanacağı ikrazdan mahsup edilerek kalan miktar ödenir.
(4) (Ek fıkra: TD Mart 2012/2654) Talepleri halinde; 
a)İkraz kullanıp askerlik nedeniyle görevine ara veren asker üyelerin taksitlerini faiz yansıtılması şartıyla 6 aya kadar ertelemeye,
(b) Doğal hayatı etkileyen afete maruz kalan üyelerin kullanmış oldukları veya yeni kullanacakları ikrazlara ait taksitlerini , ağır hasarlar için faizsiz olarak 3 aya kadar, orta ve hafif hasarlar için faizli olarak  3 aya  kadar  ertelemeye,
Yönetim Kurulu yetkilidir.

İkraz istek  formunun iadesi veya imhası
MADDE 21 – (1) Sandıktan ikraz alan üye, borcunun tamamını ödemiş olsa bile ikraz istek formu ve taahhütname kendisine iade edilmez. İkraz istek formu, taahhütname ve ekli belgeler ikraz borcu bittikten 3 yıl sonra Genel Müdürlük tarafından oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle imha edilir ve imha işlemi tutanağa bağlanır.

Cezai sorumluluk
MADDE 22 – (1) (Değişik birinci fıkra : TD Mart 2012/2654)Genel Müdürlüğe yanlış bilgi verdiği ve belgelerde sahtecilik yaptığı tespit edilen üyenin ikraz başvurusu reddedilerek bağlı bulunduğu İl Valiliğine / Genel Müdürlüğüne bildirilir.
(2) (Ek fıkra: TD Mart 2012/2654)  Bu kişilerin yeni ikraz talepleri, haklarındaki idari ve cezai soruşturma sonuçlanıncaya kadar kabul edilmez.
(3) (Ek fıkra: TD Mart 2012/2654)  Soruşturma sonucunda ceza alanlara, ceza aldığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle ikraz verilmez.”

Sandık kayıtlarının geçerliliği
MADDE 23 – (1) İkraz borçları konusunda çıkabilecek ihtilaflarda Sandık kayıtları esastır. Bu kayıtların doğru olmadığını iddia edenlerin bu durumu resmi belgelerle ispat etmeleri gerekir.

Sandık alacaklarının üstünlüğü
MADDE 24 – (1) Sandığın alacakları, borçlu ve müteselsil kefillerinin Sandık nezdinde tahakkuk edecek her türlü istihkaklarından diğer bütün alacaklara göre öncelikli olarak tahsil edilir. Herhangi bir ihtilaf olması halinde Ankara mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

Yönetmelikte bulunmayan hususlar
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlarda Ana Statü, Yönetim Kurulu kararları, 22/04/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu ile 29/06/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük Hükümleri

Yürürlükten kaldırma
MADDE 26 – (1) (Değişik:Aralık Ek 2008/2615) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle; Mayıs 2003 tarihli ve 2548 sayılı  Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


Günlük Ziyaretçi Sayısı.:258  20.10.2011 tarihinden itibaren Toplam Ziyaretçi: 4.073.475