Hizmet Standartları

   

İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

S.

No

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN SÜRESİ

Hizmetin tamamlanma süreleri, taleplerin eksiksiz olarak Genel Müdürlüğümüze intikalinden itibaren geçerlidir.

1.

Sosyal Yardım İşlemleri

 

 

 

Emekli Yardımı

a)      Form dilekçe (form dilekçe için tıklayınız)

b)      Görev ve görev yerlerini gösterir hizmet cetveli

c)      Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli aylığı bağlandığına dair yazı,

d)       Terhis belgesi (Askerlik görevini asker öğretmen olarak yapanlar için)

 

1-8

İş günü

 

 

Evlenme Yardımı

a)      Form dilekçe (form dilekçe için tıklayınız)

b)      Evlenme tarihini gösterir, son altı aylık vukuatlı nüfus kayıt örneği

c)       Terhis belgesi (Askerlik görevini asker öğretmen olarak yapanlar için)

 

1-8

İş günü

 

 

 

 

Ölüm Yardımı

a)      Form dilekçe (form dilekçe için tıklayınız)

b)      Görev ve görev yerlerini gösterir hizmet cetveli

c)      Veraset ilamı aslı veya mahkemece onanmış sureti

d)     Ölüm raporu

e)      Terhis belgesi (Askerlik görevini asker öğretmen olarak yapanlar için)

f)       18 yaşın üzerindeki varis/varislere veya üçüncü şahıslara ödenmesinin talebi halinde, noter onaylı vekaletname 

g)       Hak sahiplerinin İBAN  ve hesap numaraları.

 

 

1-8

İş günü

 

 

 

Şehit Yardımı

a)      Form dilekçe (form dilekçe için tıklayınız)

b)      Veraset ilamı aslı veya mahkemece onanmış sureti

c)      Bakanlıkça verilen şehadet belgesi

d)     18 yaşın üzerindeki varis/varislere veya üçüncü şahıslara ödenmesinin talebi halinde, noter onaylı vekaletname

 

1-8

İş günü

 

 

 

Doğal Afet Yardımı

a)      Form dilekçe (form dilekçe için tıklayınız)

b)      Nüfus kayıt örneği

c)      Hasara uğrayan ev üyenin kendi evi ise tapu tescil belgesi

d)     Olayın gerçekleştiği yerin mülki amirliğince görevlendirilen ilgili komisyon veya teknik personel tarafından düzenlenen rapor1-8

İş günü

 

 

Maluliyet Yardımı

a)      Form dilekçe (form dilekçe için tıklayınız)

b)      Görev ve görev yerlerini gösterir hizmet cetveli

c)      Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli aylığı bağlandığına dair yazı,

d)     Terhis belgesi (Askerlik görevini asker öğretmen olarak  yapanlar için) 

 

1-8

İş günü

2.

Aidat İade İşlemleri

 

 

Üyelik Kapsamı Dışına Atananlara Yapılacak İade

a)      Form dilekçe (form dilekçe için tıklayınız)

b)      Görev ve görev yerlerini gösterir hizmet cetveli

c)      Atama kararnamesi

d)      Personel nakil bildirimi

 

1-8

İş günü

 

 

120 Ayını Doldurmadan Emekli Olanlara Yapılacak İade

a)      Form dilekçe (form dilekçe için tıklayınız)

b)      Görev ve görev yerlerini gösterir hizmet cetveli

c)      Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli aylığı bağlandığına dair yazı,

d)     Terhis belgesi (Askerlik görevini asker öğretmen olarak yapanlar için)

 

1-8

İş günü

 

Daha Önce Emekli Yardımı Almış Olanlara Yapılacak İade

a)      Form dilekçe (form dilekçe için tıklayınız)

b)      Görev ve görev yerlerini gösterir hizmet cetveli

c)    Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli aylığı bağlandığına dair yazı,


 

1-8

İş günü

 

Sehven Kesilen Aidatların İadesi

a)      Talep dilekçesi

b)      İBAN ve hesap numarası.

1-8

İş günü

3.

Üyelik Sürdürme İşlemleri

 

 

Üyelik Sürdürme

 

a)      90 gün içinde aidatın yatırılması

b)      Dilekçe ile bilgi verilmesi

Dilekçenin kuruma intikali ile üyelik başlar.

4.

Ferdi  Grup Kaza Sigortası İşlemleri

 

 

 

 

Ferdi Grup Kaza Sigortası

a)      Kaza tespit tutanağı

b)      Üyenin veya varisinin banka hesap numarası

c)      18 yaşın üzerinde varis olması halinde vekaletname

d)     Kaza sonucu maluliyet (sürekli sakatlık) olması durumunda sakatlanma oranını belirten kesin rapor.

Not : Bu süre, müracaatın Genel Müdürlüğe gelmesinden   itibaren belgelerin sigorta şirketine gönderilmesi süresini ifade eder.    

 

 

1 – 8

İş günü

5.

İkraz İşlemleri

 

 

 

İkraz

a) Borçlu ile
müşterek ve müteselsil borçlunun birlikte imzaladıkları ve kurum amirinden
onaylı ikraz istek form ve taahhütnamesi, (kefilli
form için tıklayınız)
(kefilsiz form için tıklayınız)

b) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun kurum amirinden onaylı maaş bordroları,

c) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun nüfus cüzdan fotokopisi,

ç) Kredi Hayat Sigortaları bilgilendirme formu,

d) İkraz taksitlerinin emekli aylıklarından kesilebileceğine dair muvafakatname,

e) İmza sirküleri formu,

f) Kefilsiz başvuru yapacaklardan ek olarak ikraz kefalet sigorta formu istenir.

 

1-8

İş günü


 

 

 

 

 

Evlenme İkrazı

a) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun birlikte imzaladıkları ve kurum amirinden onaylı ikraz istek form ve taahhütnamesi, (kefilli
form için tıklayınız)
(kefilsiz form için tıklayınız)

b) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun kurum amirinden onaylı maaş bordroları,

c) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun nüfus cüzdan fotokopisi,

ç) Kredi Hayat Sigortaları bilgilendirme formu,

d) İkraz taksitlerinin emekli aylıklarından kesilebileceğine dair muvafakatname,

e) İmza sirküleri formu,

f) Evlenme tarihini gösterir, son altı ay içerisinde alınmış olan vukuatlı nüfus kayıt
örneği,

g) Kefilsiz başvuru yapacaklardan ek olarak ikraz kefalet sigorta formu istenir.

 

 

1-8

İş günü

 

 

 

 

Sağlık İkrazı

a) Borçlu ile
müşterek ve müteselsil borçlunun birlikte imzaladıkları ve kurum amirinden
onaylı ikraz istek form ve taahhütnamesi, (kefilli
form için tıklayınız) (kefilsiz form için tıklayınız)

b) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun kurum amirinden onaylı maaş bordroları,

c) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun nüfus cüzdan fotokopisi,

ç) Kredi Hayat Sigortaları bilgilendirme formu,

d) İkraz taksitlerinin emekli aylıklarından kesilebileceğine dair muvafakatname,

e) İmza sirküleri formu,

f)Son altı ay içerisinde tam teşekküllü devlet hastanesi, üniversite
hastanesinden veya SGK ile anlaşmalı özel hastaneden alınmış tedavi altında
olduğunu belirtir Sağlık Kurulu Raporu,

g)Kefilsiz başvuru yapacaklardan ek olarak ikraz kefalet sigorta formu istenir.

 

 

1-8

İş günü

 

 

 

 

Yeniden İkraz Talebi

a)İkraz borcunun yüzde yirmibeşini  veya tamamını ödemiş olmak

b)Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun birlikte imzaladıkları ve kurum amirinden onaylı ikraz istek form ve taahhütnamesi, (kefilli
form için tıklayınız)
(kefilsiz form için tıklayınız)

c)Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun kurum amirinden onaylı maaş bordroları,

ç)Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun nüfus cüzdan fotokopisi,

d)Kredi Hayat Sigortaları bilgilendirme formu,

e)İkraz taksitlerinin emekli aylıklarından kesilebileceğine dair muvafakatname,

f)İmza sirküleri formu,

g)Kefilsiz başvuru yapacaklardan ek olarak ikraz kefalet sigorta formu istenir.

 

1-8

İş günü

6.

 

Şikayet – Öneri – Talep Dilekçeleri


 

 

 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde gelen dilekçeler

       

Sandık’tan temin edilebilecek belge veya bilgi talepleri

 

 

1-15 gün

Talep edilen belge veya bilgi;

a)      Başka bir kurum veya kuruluştan görüş almayı gerektiriyor ise,

b)      Sandık’la birlikte başka bir kurum veya kuruluşu da ilgilendiriyorsa

 

1-30 gün

 

 

 

Diğer dilekçeler

 

 

Şikayet, talep, öneri vb. dilekçeleri.

 

1-60 gün 

 NOT : Dilekçe cevaplama süreleri, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 sayılı Bilgi Edinme             Hakkı Kanunundan alınmıştır.

Günlük Ziyaretçi Sayısı.:2.666  20.10.2011 tarihinden itibaren Toplam Ziyaretçi: 4.076.889