Kurumsal
Tarihçe

Cumhuriyetin ilk yıllarında, İlköğretim hizmeti Özel idareler tarafından üstlenilmiş ve İlkokul öğretmenlerinin maaş ve diğer özlük hakları, genel bütçe dışında özel idareler eliyle yürütülmekte idi. Geçen zaman içerisinde Özel İdarelerin bütçelerinde bu giderleri karşılayacak yeterli kaynakların oluşamaması nedeniyle öğretmenlerin terfi farkları, makam ücretleri, mesken ve teçhizat bedelleri ödenememiş dolayısı ile Özel İdarelerin üzerinde bir buçuk milyon lira borç yükü oluşmuştur. Buna ilave olarak, 10/06/1930 tarih ve 1702 sayılı Kanun gereğince, terfilerine karar verilen öğretmenlerin intibak ve kıdem tazminatı zamlarından dolayı da iki milyon liralık bir borç yükü daha oluşmuştur.

Bu borçların tasfiyesi amacıyla 4357 sayılı Kanun yürürlüğe konulmuş ve yasayla, bu sorunun çözümü ve bundan sonra aynı sorunlarla karşılaşılmaması için İlkokul öğretmenleri mali haklar yönünden genel bütçe içerisine alınmışlardır.

Bunlara ilave olarak,  4357 sayılı Kanunla,  İlkokul Öğretmenleri Yapı Sandığı ve ilkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı olmak üzere iki Sandık kurulmuştur.

4357 sayılı Kanunun 12. maddesiyle, İlkokul Öğretmenlerine mesken temin etmek amacıyla kurulan Yapı Sandığı, 22/05/1958 tarih ve 7118 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Öğretmenler Bankasına devredilmiştir. İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı kurulmasına ilişkin 11. madde ise üyelik yapısı güncellenerek aynen yürürlükte kalmıştır.

4357 sayılı Kanunun gerekçesinde, Sandığın kuruluş amacı, “…Öğretmenlerden hastalananlara, evlenenlere, çocuk doğuranlara, çocuklarını okutacaklara, ölenlerin ailelerine yardım etmek ve geçinme yükünü hafifletmek, sağlığa ve içtimai yardıma taalluk eden meselelerde öğretmenleri birbirlerine yardım edici duruma getirmek gayesini güden bu Sandığın teşkili faydalı ve zaruri görülmüştür…” şeklinde belirlenmiştir.

Bu amaçla kurulan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı’nın Ana Statüsü, kuruluşundan itibaren Ortaklar Genel Kurulunca hazırlanarak Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girerken, 09/04/1985 tarih ve 3179 sayılı Kanunun 1. maddesi ile Ana Statü hazırlama yetkisi Bakanlığa verilmiştir.

1990 lı yıllarda yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle 1993 – 1996 yılları arasında yönetimi Kayyuma devredilen Sandık, 1996 yılından itibaren bütün üyelerinin katılımı ile yapılan seçimler sonucunda oluşturulan organları eliyle yönetilmektedir.

ARA