Afet Yardımı
  • Doğal afet yardımı, Sandık üyesi iken ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, şiddetli fırtına gibi oluşumu veya gelişimi etkilenenlerce önlenemeyen doğal kaynaklı olaylara maruz kalanlara bir defaya mahsus olmak üzere; üyenin adına kayıtlı mesken veya ikâmetinde bulunan eşyanın hasara uğraması halinde, hasar tespit oranına göre yapılan yardımdır.
  • Yapılacak yardım miktarı; her yıl Yönetim Kurulunca ve hasar oranlarına göre belirlenir. Bu miktar, üyenin doğal afete maruz kaldığı tarihteki son aidatının 24 katından fazla olamaz.
  • Son aidat tutarı terfi ayına denk gelmiş ise doğal afet yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır.
  • Doğal afete uğrayan karı kocanın her ikisinin de üye olması halinde, yardım her ikisine de ayrı ayrı yapılır.

 

Doğal afet yardımı için gerekli belgeler;

  • Doğal afet yardımı talep form dilekçesi, (tıklayınız)
  • Üyenin ikâmetgâhını gösteren, nüfus kayıt örneği veya görev yaptığı il/ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınacak belge,
  • Hasara uğrayan mesken, üyenin kendi adına kayıtlı meskeni ise tapu tescil belgesi,
  • İl afet acil durum müdürlüğü veya mülki amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporu,
  • Üyenin ikametinde bulunan ev eşyasının hasara uğraması halinde, Sandık il veya ilçe temsilcisinin de dâhil edildiği ilgili mülki amirliğince oluşturulan komisyon tarafından düzenlenen hasar tespit raporu.
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR
ARA