İkraz Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler
 1. Bu Yönetmelikte sayılan ikrazları kullanabilmek için;
  1. Sandık üyeliğinin başlamış ve fiili aidatının kesiliyor olması,
  2. Sandıktan daha önce ikraz alıp, Sandık tarafından icra takibi başlatılan üyeler için borcun tamamının ödendiği tarihten itibaren 6 ay geçmiş olması,
  3. Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun maaşında haciz ve temlik bulunmaması,
  4. Müşterek ve Müteselsil kefaletinden dolayı haklarında icra takibi başlatılan üyeler için ikraz borcunun tamamının ödenmiş olması, 
  5. Sandık üyesi veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan ve fiilen görevinin başında olan bir kişinin müşterek ve müteselsil borçlu olarak gösterilmesi,
  6. Gösterilecek müşterek ve müteselsil borçlunun, üçten fazla ikraz borcunda müşterek ve müteselsil borçlu olarak bulunmaması,

      şartları aranır.

 

 1. Üye;
  1. Sandıktan kullanacağı ikrazların taksitlerinin toplamı net maaşının %75 (yüzdeyetmişbeş)’ ini geçmesi halinde ikraz kullanamaz.
  2. Genel ikraz borcunun tamamını ya da taksitlerinin en az yarısını ödemeden yeniden genel ikraz talebinde bulunamaz.
  3. Özel günler ikrazı borcunun tamamını ya da taksitlerinin en az yarısını ödemeden yeniden özel günler ikrazı talebinde bulunamaz.
  4. Sağlık ikrazı borcunun tamamını ya da taksitlerinin en az yarısını ödemeden yeniden sağlık ikrazı talebinde bulunamaz.
  5. Aile destek ikrazı borcunun tamamını ya da taksitlerinin en az yarısını ödemeden yeniden aile destek ikrazı talebinde bulunamaz.
  6. Afet ikrazı borcunun tamamını ödemeden yeniden afet ikrazı talebinde bulunamaz.
  7. İcra ikrazı borcunun tamamını ödemeden herhangi bir ikraz talebinde bulunamaz.
  8. Daha önce icra ikrazına müşterek ve müteselsil borçlu olarak gösterilmiş ise, bu icra ikrazı borcu bitmeden başka bir ikraz borcuna müşterek ve müteselsil borçlu olarak gösterilemez.
  9. İcra ikrazında, eşini müşterek ve müteselsil borçlu olarak gösteremez.
  10. Gayrimenkul ikrazı borcunun tamamını ödemeden herhangi bir ikraz talebinde bulunamaz.
 2. Üyenin icra ikrazı talebinde bulunması halinde;
  1. Genel ikraz dışındaki ikraz çeşidine ait ödemekte olduğu ikraz taksit miktarı, talep ettiği ikraza ait taksit miktarı ve aylık icra kesinti miktarının toplamı net maaşının yarısından fazla olan üyenin,
  2. Genel ikraz dışındaki ikraz çeşitlerine ait ikraz borcu ile icralık borçlarının toplamı ya da sadece icralık borçlarının toplamı genel ikraz limitini aşan üyenin,

           ikraz talebi kabul edilmez.

 1. İcra ikrazı talebi kabul edilen üyenin;             

     Genel ikraz borcu bulunması durumunda öncelikle ikraz borcunun kalan bakiyesi kullanacağı ikrazdan mahsup edilir. Bu durumdaki üyeden, daha  önce kullandığı genel ikraza ait taksitlerinin en az yarısını ödemiş olması şartı aranır.

 1. Gayrimenkul ikrazı talebi kabul edilen üyenin;

   Genel ikraz borcu bulunması durumunda öncelikle genel ikraz borcunun kalan bakiyesi kullanacağı ikrazdan mahsup edilir. Bu  durumdaki üyeden, daha önce kullandığı ikraza ait taksitlerinin en az yarısını ödemiş olması şartı aranır.

 

İkraz Yönetmeliğinde belirtilen; ikraz başvurusu için hazırlanması gerekli belgeler;

 • Borçlunun imzaladığı İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi,
 • Üye tarafından imzalanmış İkraz Hayat Sigortası Formu,
 • Sağlık Beyanı Bildirim Formu, istenir.

    Yukarıda Belirtilen Belgelerin Hazırlanması İle Birlikte;

EK OLARAK:

Kefilsiz İkraz Başvurusunda

 • Üye tarafından imzalanmış İkraz Kefalet Sigorta Formu istenir.

Müşterek ve Müteselsil Borçlu Gösterilen  İkraz Başvurusunda

 • Müşterek ve müteselsil borçlunun  son aya ait kurum amirinden onaylı maaş bordrosu, (MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KAPSAMINDA OLMAYAN ÇALIŞANLAR İÇİN TALEP EDİLECEKTİR.)
 • Müşterek ve müteselsil borçlunun kurum amiri tarafından onaylı tatbiki imza örneği.

 

İcra İkrazı Başvurusunda

 • Kefilsiz 25.000,00TL’ ye,
 • Müşterek ve müteselsil borçlu  göstererek 60.000,00TL’ ye kadar kullanılabilir.

       *Müşterek ve müteselsil borçlunun maaşında icra kesintisi olmaması ve müşterek ve müteselsil borçlunun Sandık üyesi olması gereklidir.

       *Eşler birbirlerini müşterek ve müteselsil borçlu olarak gösteremezler.

Evlilik İkrazı Başvurusunda

 • Evlenme tarihini gösterir, son altı ay içerisinde alınmış olan nüfus kayıt örneği istenir.

Sağlık İkrazı Başvurusunda

 • Tedavi halinde, son altı ay içerisinde sağlık kuruluşlarından alınmış rapor,
 • Doğum halinde, doğumu takip eden 6 ay içerisinde başvurmak kaydıyla nüfus kayıt örneği,
 • Tüp bebek tedavisi halinde, tedavinin gerekliliğine veya tedavi görüldüğüne ilişkin son 6 ay içerisinde alınmış Uzman Doktor Raporu,
 • Üyenin çocuğunun sünnet olması halinde, sünneti müteakip son 6 ay içerisinde alınmış olan doktor raporu ile nüfus kayıt örneği, istenir.

Afet İkrazı Başvurusunda

 • Hasara uğrayan mülkiyetinde bulunan mesken ise; tapu tescil belgesi ile afet ve acil durum müdürlüğü veya mülki idare amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporunun aslı veya bu mercilerce onaylı sureti,
 • Hasara uğrayan ev eşyası ise; üyenin afet tarihindeki ikametgâhını gösteren belge, tapu veya kira sözleşmesi ile afet ve acil durum müdürlüğü veya mülki idare amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporunun aslı veya bu mercilerce onaylı sureti,
 • Terör nedeniyle zarar görülmesi durumunda, afet riski altındaki alanlardan, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgenin Cumhurbaşkanlığı Kararının örneği ve ilgili mülki idare amirliğinden veya belediyeden alacakları hasar durumunu gösterir belge, istenir.

Gayrimenkul İkrazı Başvurusunda

 • Üyeye veya eşine ait gayrimenkul alımını belgeleyen tapu belgesi, istenir.
 • Başvuruya esas tarihten 1 (bir) ay önce alınan tapu belgeleri kabul edilir.

Aile destek ikrazı Başvurusunda

 • Evlenme tarihini gösterir son 6 (altı) ay içerisinde alınmış nüfus kayıt örneği istenir.
 
 
ARA