ARA
İkraz Başvuru Şartları ve Gerekli Belgeler
 1. Bu Yönetmelikte sayılan ikrazları kullanabilmek için;
  1. Sandık üyeliğinin başlamış ve fiili aidatının kesiliyor olması,
  2. Sandıktan daha önce ikraz alıp, Sandık tarafından icra takibi başlatılan üyeler için borcun tamamının ödendiği tarihten itibaren 1 yıl geçmiş olması,
  3. Borçlu ile müteselsil kefilin maaşında haciz ve temlik bulunmaması,
  4. Müteselsil kefaletinden dolayı haklarında icra takibi başlatılan üyeler için Sandık alacaklarının tamamının tahsil edilme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmiş olması,
  5. Sandık üyesi veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan ve fiilen görevinin başında olan bir kişinin müteselsil kefil olarak gösterilmesi, şartları aranır.
  6. Gösterilecek müteselsil kefilin, kefalet sigortası kapsamında kullanmış olduğu ikraz borcu hariç olmak üzere, ikraz borcunun bulunmaması ve herhangi bir ikraz borcunun müteselsil kefili olmaması, 

 

 1. Üye;
  1. Sandıktan kullanacağı ikrazların taksitlerinin toplamı net maaşının %75 (yüzdeyetmişbeş)’ ini geçmesi halinde ikraz kullanamaz.
  2. Genel ikraz borcunun tamamını ya da taksitlerinin en az yarısını ödemeden yeniden genel ikraz talebinde bulunamaz.
  3. Özel günler ikrazı borcunun tamamını ya da taksitlerinin en az yarısını ödemeden yeniden özel günler ikrazı talebinde bulunamaz.
  4. Sağlık ikrazı borcunun tamamını ya da taksitlerinin en az yarısını ödemeden yeniden sağlık ikrazı talebinde bulunamaz.
  5. Aile destek ikrazı borcunun tamamını ya da taksitlerinin en az yarısını ödemeden yeniden aile destek ikrazı talebinde bulunamaz.
  6. Afet ikrazı borcunun tamamını ya da taksitlerinin en az yarısını ödemeden yeniden afet ikrazı talebinde bulunamaz.
  7. Kefilsiz İcra ikrazı borcunun tamamını ya da taksitlerinin en az yarısını ödemeden yeniden kefilsiz icra ikrazı talebinde bulunamaz.
  8. İcra ikrazında, eşini müteselsil kefil olarak gösteremez.
  9. Gayrimenkul ikrazı borcunun tamamını ödemeden herhangi bir ikraz talebinde bulunamaz.

 

 1. Üyenin icra ikrazı talebinde bulunması halinde;
  1. Genel ikraz dışındaki ikraz çeşidine ait ödemekte olduğu ikraz taksit miktarı, talep ettiği ikraza ait taksit miktarı ve aylık icra kesinti miktarının toplamı net maaşının yarısından fazla olan üyenin,
  2. Genel ikraz dışındaki ikraz çeşitlerine ait ikraz borcu ile icralık borçlarının toplamı ya da sadece icralık borçlarının toplamı genel ikraz limitini aşan üyenin, ikraz talebi kabul edilmez.

 

 1. İcra ikrazı talebi kabul edilen üyenin; 

Genel ikraz borcu bulunması durumunda öncelikle ikraz borcunun kalan bakiyesi kullanacağı ikrazdan mahsup edilir. Bu durumdaki üyeden, daha  önce kullandığı genel ikraza ait taksitlerinin en az yarısını ödemiş olması şartı aranır.

 

 1. Gayrimenkul ikrazı talebi kabul edilen üyenin; 

Genel ikraz borcu bulunması durumunda öncelikle genel ikraz borcunun kalan bakiyesi kullanacağı ikrazdan mahsup edilir. Bu  durumdaki üyeden, daha önce kullandığı ikraza ait taksitlerinin en az yarısını ödemiş olması şartı aranır.

 

(16.04.2024 tarihi itibariyle müteselsil kefil göstermeden (kefilsiz) ikraz talepleri,  e-Devlet üzerinden online olarak alınmaya başlanmıştır. Evrakların Genel Müdürlüğümüze fiziksel olarak ulaştırılmasına gerek bulunmamaktadır. )

 

İkraz Yönetmeliğinde belirtilen; ikraz başvurusu için hazırlanması gerekli belgeler;

    Yukarıda Belirtilen Belgelerin Hazırlanması İle Birlikte;

EK OLARAK:

Kefilsiz İkraz Başvurusunda

 • Üye tarafından imzalanmış İkraz Kefalet Sigorta Formu istenir.

Müteselsil Kefiil Gösterilen  İkraz Başvurusunda

 • Müteselsil kefilin kurum amiri tarafından onaylı tatbiki imza örneği.

 

İcra İkrazı Başvurusunda

 • Kefilsiz 75.000,00TL’ ye,
 • Müteselsil kefil göstererek 150.000,00TL’ ye kadar kullanılabilir.
 • Müteselsil kefillerin maaşında icra kesintisi olmaması ve müteselsil kefillerin Sandık üyesi olması gereklidir.
 • Eşler birbirlerini müteselsil kefil olarak gösteremezler.

Evlilik İkrazı Başvurusunda

 • Evlenme tarihini gösterir, son altı ay içerisinde alınmış olan nüfus kayıt örneği istenir.

Sağlık İkrazı Başvurusunda

 • Tedavi halinde, son altı ay içerisinde sağlık kuruluşlarından alınmış rapor,
 • Doğum halinde, doğumu takip eden 6 ay içerisinde başvurmak kaydıyla nüfus kayıt örneği,
 • Tüp bebek tedavisi halinde, tedavinin gerekliliğine veya tedavi görüldüğüne ilişkin son 6 ay içerisinde alınmış Uzman Doktor Raporu,
 • Üyenin çocuğunun sünnet olması halinde, sünneti müteakip son 6 ay içerisinde alınmış olan doktor raporu ile nüfus kayıt örneği, istenir.

Afet İkrazı Başvurusunda

 • Afet veya terörün vuku bulduğu bölgede ikamet eden üyeler için, ikametgah belgesi,
 • Afet veya terörün vuku bulduğu bölgede taşınmaz malı bulunan üyeler için; üyenin kendisine veya eşine ait tapu belgesi ve nüfus kayıt örneği,
 • Eşi veya çocuğu vefat eden üyeler için, nüfus kayıt örneği, istenir.

Gayrimenkul İkrazı Başvurusunda

 • Üyeye veya eşine ait gayrimenkul alımını belgeleyen tapu belgesi, istenir.
 • Başvuruya esas tarihten 1 (bir) ay önce alınan tapu belgeleri kabul edilir.

Aile destek ikrazı Başvurusunda

 • Evlilik tarihini takip eden ilk altı ay içerisinde başvurmak kaydıyla, evlenme tarihini gösterir, nüfus kayıt örneği istenir.