ARA
KURUMSAL
Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASININ VE AYDINLATMA METNİNİN AMACI:

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu "Bilgilendirme" yazısı ile sizlere, KVKK'da yer alan "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. ve "İlgili Kişinin Hakları" başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK'nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek isteriz:

Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, gerekli olursa aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

Sandığımız, işbu "Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ:

 

     Veri Sorumlusu Bilgileri;

     İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN)

     Tel: 444 1943 Mail: ilksan@ilksan.gov.tr

Temsilci Bilgileri;

Mustafa Kamil YALDIZ

Bilgi İşlem Müdür V.

Tel: 444 1943

 

 

 

 1. KİŞİSEL VERLERİN İŞLENME AMACI

Üyelerimize ait kişisel veriler, kimlik doğrulama ve benzeri yasal yükümlülüklerin ifasını da içerecek şekilde sandığımız tarafından sunulan hizmetlerden (sosyal yardımlar, ikraz, anlaşmalı kurum hizmetleri, sosyal tesislerimiz konuk evlerimiz) üyelerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, sandığımızın ve sandığımız ile bağı olan üyelerimizin hukuki güvenliği ve işlemleri için, sandığımız tarafından üyelerimize sunulan hizmetlerin üyelerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek tekrar üyelerimize önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, sandığımızın anlaşmalı kuruluşları ve sosyal tesisleri (konuk evleri) ile ilgili olarak üyelerimize sunduğu hizmetlere ilişkin avantaj veya kampanyaların sunulabilmesi, bilgilendirme, tanıtım da dahil olmak üzere her türlü iletişimin sağlanması ve bu amaçlarla her türlü elektronik ileti gönderilebilmesi ve sandığımız tarafından yürütülen ticari faaliyetler ile birlikte gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması, mevzuatlarımızda belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın/yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen evrak saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi, istatistiksel amaçlarla ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi de dahil olmak üzere 6698
sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Sandığımız tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://kms.kavsis.gov.tr/Home/Goster/155616 adresinde yer alan İlkokul Öğretmenleri Sağlık Ve Sosyal Yardım Sandığı Kişisel Verilerin Korunması, Saklanması, İşlenmesi Ve Anonim Hale Getirilmesi Yönergesinden ulaşılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Üyelerimize ait kişisel veriler, kimlik doğrulama ve benzeri yasal yükümlülüklerin ifasını da içerecek şekilde sandığımız tarafından siz üyelerimize sunulan hizmetlerimizden özellikle de sandığımızın indirim anlaşması yapmış olduğu anlaşmalı kurumlar ve sandığımızın yürütmüş olduğu siz üyelerimize ilişkin yürüttüğü kampanyalar kapsamında sandığımızın şirketi olan İlk Yatırım Turizm Grup A.Ş. ve bu şirkete bağlı sosyal tesislerimiz (konuk evlerimiz) de ki hizmetlerimizden faydalanabilmeniz amacıyla çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, siz üyelerimizin sandığımızdan kullandığı kefilsiz ikrazlar kapsamında yapılan sigorta işlemleri ve sandığımız tarafından tüm üyelerimize yaptırılan hayat sigortası işlemleri ile ilgili olarak işlem yapan sigorta şirketleri de dahil olmak üzere Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sandığımızın mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlar ile, sandığımızın şirketleri, iştirakleri, iş ortaklarımız ve hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları, hukuksal denetleyici ve düzenleyici makamlar, mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar ile gerektiğinde kısıtlı olarak paylaşılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak aşağıda ki gerekçeler ile üyelerimizin sandığımıza yapmış olduğu sosyal yardım başvuruları, ikraz başvuruları, araç kampanya başvuruları gibi sandığımızın üyelerimize sunduğu hizmetler kapsamında, çağrı merkezimiz ile yapmış oldukları görüşmeler kapsamında elektronik (Üye Online İşlemler, Mobil Uygulamalar, Web Sayfası vb.) veya fiziki (Başvuru Formları, Dilekçeler vb.) ortamlardan toplanmakta ve Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Hukuki Gerekçeler;

Kanun Maddesi: 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif Ve Cezalandırılmalarına Ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık Ve İçtimai Yardım Sandığı İle Yapı Sandığına Ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun ve ilgili kanunda belirtilen "Sandığın, azalarına (üyelerine) hangi hallerde ve ne miktarda karşılıksız veya karşılıklı yardım yapacağı 14 üncü maddede yazılı "Ana statü" de belirtilir." Maddesi gereğince 4357 sayılı kanunun işleyiş tarzını belirleyen 22.03.1995 tarih ve 22235 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan kurumumuza ait ana statü.

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, veri sahibinin kişisel verileri, kanuna uygun olarak işlenebilecektir.
 2. Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması halinde, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verinin işlenmesi mümkündür.
 3. Sandık veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi, işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde, kişisel veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
 5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

6698 sayılı kanunun 11. Maddesi uyarınca veri sahipleri aşağıda ki haklara sahiptir.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Başvuru Şekli ve Yöntemleri;

 1. Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler (çalışan, sandık üyesi, ziyaretçi, iş ortağı), veri sorumlusuna başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.
 2. Veri sahibi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.
 3. Başvuruda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri yada iş yeri adresi, varsa bildirime esas e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu bulunması zorunludur.
 4. Başvuru ıslak imzalı ise bir nüshasının bizzat elden veya noter kanalıyla Demirkapı Sok. No:24 06340 Demirlibahçe Mamak / ANKARA adresine iletilmesi gerekmektedir.
 5. Başvuru 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında ise, elektronik imzalı başvurunun sandık ilksan@hs01.kep.tr KEP adresine yada ilksan@ilksan.gov.tr elektronik posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 6. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Başvurulara Cevap Verme Süresi ve Usulü;

Kişisel veri sahipleri başvurularını yazılı olarak sandık veri sorumlusuna iletmesi durumunda, sandık başvurunun niteliğine göre başvuruyu en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde sandık veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında tebliğin 7. maddesinde belirtilen ücreti alacaktır.

 

 1. ÇEREZLER VE BENZERİ TEKNOLOJİLER VASITASIYLA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

Gizliliğiniz bizim için önemlidir, gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir. Üyelerimizin ve site ziyaretçilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla sandığımız sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

Web sitemize şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, hizmetlerimiz hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için çerez kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye nasıl taşıyabileceğimizi anlamaktır.

Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza gönderilen ve bir dizi karakter içeren küçük bir dosyadır. Çerezler bir web sitesinin daha kullanıcı dostu deneyim sunmasını amaçlar. Kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş web sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler bilgisayarınızda veya dosyalarınızda depolanan kişisel verileriniz de dahil herhangi bir bilgi toplayamamaktadır.

Çerezlerde saklanan bilgiler arasında ziyaret tarihi ve saati, izlenen sayfalar, web sitemizde geçirilen süre ve web sitemizi ziyaretin hemen öncesinde veya sonrasında ziyaret edilmiş olan siteler yer alabilir.

Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalırlar. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi işlemler yapmak için kalıcı çerezler kullanılırlar.

Web sitemiz geçici ve kalıcı tip çerezleri, sizi web sitemizin diğer kullanıcılarından ayırt etmek ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenleme yapmak için kullanılmaktadır.

Hemen hemen tüm internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Ancak çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilirsiniz. İnternet tarayıcınız aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.