Afet Yardımı
 • Afet yardımı, Sandık üyesi iken ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, şiddetli fırtına, terör gibi olaylara maruz kalanlara bir defaya mahsus olmak üzere; üyenin adına kayıtlı mesken veya ikâmetinde bulunan eşyanın hasara uğraması halinde hasar tespit oranına göre yapılan yardımdır.
 • Yapılacak yardım miktarı; her yıl Yönetim Kurulunca ve hasar oranlarına göre belirlenir. Bu miktar, üyenin afete maruz kaldığı tarihteki son aidatının 24 katından fazla olamaz.
 • Son aidat tutarı terfi ayına denk gelmiş ise afet yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır.
 • Afete uğrayan karı kocanın her ikisinin de üye olması halinde, yardım her ikisine de ayrı ayrı yapılır.
 • Terör nedeniyle, Bakanlar Kurulu Kararı ile kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilen mahalde ikametgahı bulunan ve meskeni bu nedenle yıkılan üyeye ağır hasarlı, yalnızca eşyasının ve evinin kısmen zarar görmesi halinde ise orta hasarlı olarak işlem yapılır.

 

Afet yardımı için gerekli belgeler;

 • Afet yardımı talep form dilekçesi,  (tıklayınız)
 • Üyenin ikâmetgâhını gösteren, nüfus kayıt örneği veya görev yaptığı il/ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınacak belge,
 • Hasara uğrayan mesken, üyenin kendi adına kayıtlı meskeni ise tapu tescil belgesi,
 • İl afet acil durum müdürlüğü veya mülki idare amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporu,
 • Üyenin ikametinde bulunan ev eşyasının hasara uğraması halinde, Sandık il veya ilçe temsilcisinin de dâhil edildiği ilgili mülki idare amirliğince oluşturulan komisyon tarafından düzenlenen hasar tespit raporu,
 • Terör nedeniyle ağır hasar görülmesi durumunda, Afet riski altındaki alanlardan, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgenin Cumhurbaşkanı Kararının, bu maddenin yayımından önceki dönemlere müteallik taleplerde ise Bakanlar Kurulu Kararının örneği; orta hasar görmesi halinde ise, ilgili mülki idare amirliğinden veya belediyeden alacakları hasar durumunu gösterir belge.

 

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR
ARA