Emekli Yardımı
 • Emekli yardımı;
  1. Üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli edilenlere yapılan toplu emekli ödemesi olarak,
  2. Sandık üyesi iken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından malûlen emekli edilenlere, üyelik sürelerine bakılmaksızın yapılan malûliyet ödemesi olarak,
  3. Sandık üyesi iken vefat edenlerin, üyelik sürelerine bakılmaksızın, kanuni vârislerine ölüm ödemesi olarak,
  4. Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erip, aidat iadelerini almayanların vefatı halinde bu üyelerin kanuni vârislerine ölüm ödemesi olarak,

bir defaya mahsus olmak üzere emekli yardım usul ve esaslarına göre ödenir.

 

 • Emekli yardımı hesaplama kalemleri şunlardır;
 1. Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüz elli fazlası tutarı,
 2. Üyenin ödediği son aidat tutarının yüz ile çarpımının tutarı,
 3. Üyenin son aidat tutarının dört katının aidat ödenen toplam yılla çarpımının tutarı,

     Bu üç kalemin toplamı tutarı, bir defaya mahsus olmak üzere emekli yardımı olarak ödenir.

 • Son aidat tutarı terfi dönemine denk gelmiş ise, emekli yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır.
 • Sandık üyesi iken en az 120 ay aidat ödeyip, Sosyal Güvenlik Kurumu genel emeklilik şartı olan kadınlar için 20, erkekler için 25 hizmet yılı ve prim ödeme gün sayısı şartlarını taşımakla birlikte, yaş şartını taşımadığından yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen süreyi tamamlamak için beklemek zorunda olanlara; bu durumlarını Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları yazı ile ve çalıştıkları kurumdan ilişiklerini kestiklerini belgelendirmeleri kaydıyla en son ödediği aidat tutarı esas alınarak emekli yardımı ödenir.

             

 

Emekli yardımı için gerekli belgeler;

 • Emekli yardımı talep form dilekçesi, (tıklayınız)
 • Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir güncel hizmet cetveli,
 • Sosyal Güvenlik Kurumunca gönderilen emekli aylığı bağlandığına dair resmi yazının fotokopisi.
 • Askerlik görevini yapanların terhis belgesinin veya askerlik durum belgesinin fotokopisi.

 

Üyenin vefatı durumunda vârislerine yardım yapılabilmesi için gerekli belgeler;

 • Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir güncel hizmet cetveli,
 • Veraset ilâmı aslı ya da Mahkemece onanmış sureti veya Noterliklerce düzenlenen mirasçılık belgesinin aslı,
 • Ölüm raporu ya da ölüm belgesi, vefat eden üyenin ikraz borcunun bulunması durumunda ise tüm varisleri gösterir vukuatlı nüfus kayıt suretleri,
 • Askerlik görevini yapanların terhis belgesinin veya askerlik durum belgesinin fotokopisi,
 • 18 yaşın üzerindeki vâris/vârislere veya üçüncü şahıslara ödenmesinin talebi halinde, noter onaylı vekâletname,
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR
ARA