Sigortadan Sağlanacak Faydalar
 • Üyelerin sağlık, kaza, malûliyet ve ölüm risklerini sigorta ettirmek sureti ile temin edilecek diğer faydaları kapsar,
 • Sigorta kapsamına alınacak riskler ve sağlanacak faydalar ile sigorta süreleri, Yönetim Kurulu kararları ile tespit olunur.
 • Buna göre,  22-65 yaş arası Sandık üyeleri, 24 saat boyunca dünyanın her yerinde geçerli olmak üzere deprem teminatı dahil, sigorta kapsamına alınmıştır.
 • Sigorta kapsamında,  kaza sonucu malul duruma düşen veya kaza sonucu vefat eden üyenin varislerinin sandık tarafından yapılan ölüm yardımı ödemeleri için istenen belgeler dışında aşağıda belirtilen belgeleri temin ederek sandığa başvurmaları halinde, belgeler sigorta şirketine gönderilerek hak sahibine ödeme yapılması sağlanmaktadır.

 

Grup Ferdi Kaza Sigortasından faydalanabilmek için istenilen evraklar;

 • Kaza tespit tutanağı, (sürücü üye ise alkol raporu ve ehliyet fotokopisi)
 • Defin ruhsatı ve otopsi ve/veya ölü muayene raporu aslı,
 • Maluliyet durumunda üyenin banka hesap numarası, Devlet hastanesi ve üniversite hastanesinden alınacak sakatlık oranını gösterir heyet raporunun aslı, adli rapor aslı.
 • Üyenin vefatı durumunda ise varisinin hesap numarası,
 • 18 yaşın üzerindeki varisin payının diğer bir varis/varislere veya üçüncü şahıslara ödenmesi halinde; noter onaylı vekâletname.
 • Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği,
 • Veraset ilamı aslı. (tüm varisleri gösterir şekilde)

            Not :Tüm evrakların aslı veya ilgili kurumlarca onaylanmış suretleri istenmektedir.

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR
ARA