Şehit Yardımı
  • Sandık üyesi iken şehit edilen üyelerin kanuni varislerine yapılacak şehit yardımı miktarı, her yıl Yönetim Kurulu’nca tespit edilir.
  • 2018 yılı içerisinde uygulanan Şehit Yardımı 20.000,00TL’dir.

Şehit yardımı için gerekli belgeler;

  • Şehit yardımı talep form dilekçesi, (tıklayınız)
  • Veraset ilâmı aslı ya da Mahkemece onanmış sureti veya Noterliklerce düzenlenen mirasçılık belgesinin aslı,
  • Bakanlıkça veya Valilikçe düzenlenen şehitlik belgesi,
  • 18 yaşın üzerindeki vâris/vârislere veya üçüncü şahıslara ödenmesinin talebi halinde; noter onaylı vekaletname.
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR
ARA