ARA
Sıkça Sorulan Sorular
Sosyal Yardımlar
Aidat Bilgileri
Üyelik Kapsamı
İkraz
ÖNE ÇIKAN SORULAR
Daha önce ikraz kullandım, ödemelerimdeki gecikme nedeniyle borcum kefalet sigortası tarafından karşılandı. Yeniden ikraz kullanabilir miyim?

Sandığımızdan yeniden ikraz kullanılabilmesi için, üye adına Sandığın anlaşmalı olduğu sigorta şirketince borcun kapatılmasına müteakip, ilgili sigorta şirketinin üyeden alacaklarının tamamının tahsil edilme tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmiş olması gerekmektedir.

Evlenme yardımı kimlere yapılmaktadır?

Sandık üyesi iken evlenenlere, bir defaya mahsus olmak üzere evlenme yardımı yapılır.

İkraz hesabıma aktarılmadı ancak ikraz almaktan vazgeçtim, ne yapabilirim?

İkraz yönetmeliği madde 18 hükümleri kapsamında talep etmiş olduğunuz ikraza ait tahakkuk ve ödeme işlemleri yapılıncaya kadar ikraz almaktan vazgeçmeniz halinde 0530 061 79 60 no’ lu whatsapp hattına veya ikraz@ilksan.gov.tr e-posta adresine imzalı iptal dilekçenizi göndermeniz gerekmektedir.

Geçen yıl evlendim ama evlenme yardımımı şimdi almak istiyorum. Bu yıl belirlenen evlenme yardımını alabilir miyim?

Üyelere müracaatları halinde; yardıma hak kazandıkları tarihteki usul ve esaslara göre tahakkuk ettirilecek miktar kadar ödeme yapılır. (Madde-19) Bu durumda, müracaat ettiğiniz tarihteki değil, evlendiğiniz tarihte belirlenen miktar kadar evlenme yardımı alabilirsiniz.

Hem ben hem eşim İLKSAN üyesiyiz, ikimizde evlenme yardımı alabilir miyiz?

Evet, her İLKSAN üyesi gerekli koşulları sağladığı takdirde evlenme yardımı alabilir

Üye iken evlenenlere başka bir yardım yapılmakta mıdır?

Üye iken evlenenler isterlerse, evlenme yardımından feragat etmeleri şartıyla; İkraz Yönetmeliği hükümlerine göre Evlenme İkrazı kullanabilirler.(Madde-5/3)

Daha önce Sandıktan evlenme yardımı aldım. Şimdi ikinci evliliğimi yaptım. Yeniden evlenme yardımı alabilir miyim?

Evlenme yardımı bir defaya mahsus olmak üzere yapılmaktadır. İkinci defa evlenme yardımı alınması mümkün değildir.(Madde-5/1)

Askerliğimi kısa dönem olarak kıtada yaptım ve askerliğim döneminde evlendim, Sandıktan evlenme yardımı alabilir miyim?

Ücretsiz izine ayrılanlar, izin süreleri içerisinde isterlerse emsallerine göre aidatlarını yatırabilirler. İzin süreleri içinde sosyal yardım hak edişlerinin olması durumunda sosyal yardım talepleri işleme alınır.

Şehit yardımının ödenebilmesi için hangi belgeler istenmektedir?

Şehit yardımının ödenebilmesi için;

 • Vârislerden biri tarafından imzalanmış form dilekçe,
 • Veraset ilâmı aslı ya da Mahkemece onanmış sureti veya Noterliklerce düzenlenen mirasçılık belgesinin aslı,
 • Bakanlıkça veya Valilikçe düzenlenen “Şehitlik Belgesi”,
 • Tüm varislerin IBAN bilgileri veya vekâlet ile ödeme talep edilmesi halinde noter onaylı vekâletnamenin aslı istenir.
Eşim İLKSAN üyesi ve görevi başındayken şehit edildi, şehit yardımı alabilir miyim?

Görevi başında iken terör olayları neticesinde şehit edilen üyelerin kanuni varislerine, her yıl Sandık Yönetim Kurulunca belirlenen miktar kadar yardım yapılmaktadır.(Madde-6/1)

Afet yardımımın ödenebilmesi için hangi belgeler istenmektedir?
 • Afet yardımının yapılabilmesi için üyelerden;

  a)  Form dilekçe,

  b)  Hasara uğrayan, mesken ise; tapu tescil belgesi ile ilgili resmî kurum, kuruluşlar tarafından düzenlenen ya da e-Devlet üzerinden alınan hasar tespit raporu veya bağımsız bölüm DASK ekspertiz raporu,

  c)  Hasara uğrayan ev eşyası ise; üyenin afet tarihindeki ikametgâhını gösteren belge ile ilgili resmî kurum, kuruluşlar tarafından hazırlanan olay tarihinden itibaren altı ay içerisinde düzenlenmiş hasar tespit raporunun aslı veya bu mercilerce onaylı sureti,

  ç) Terör nedeniyle zarar görülmesi durumunda veya afet riski altındaki alanlardan kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgede bulunan kendisine veya eşine ait meskenin tapu kaydı ve ilgili resmî kurum, kuruluşlar tarafından düzenlenen ya da e-Devlet üzerinden alınan hasar tespit raporu,

  d) Afet veya terör nedeniyle eş ve/veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun vefatı halinde; ölüm nedeninin afet veya terör hadisesi olduğunu tevsik eden belge,

  e) Geçerli vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi, 

  istenir. 

Sandıktan emekli yardımı alabilmem için hangi şartların olması gerekir?

Emekli yardımı;

a) Üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli edilenlere yapılan toplu emekli ödemesi olarak,

b) Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında görevine ilk defa atanmadan önce meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilenler hariç olmak kaydı ile görevi başında iken çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık kurulunca tespit edilenlerden, Sandık üyesi iken Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından malulen emekli edilenlere, üyelik sürelerine bakılmaksızın yapılan maluliyet ödemesi olarak,

c) Sandık üyesi iken vefat edenlerin, üyelik sürelerine bakılmaksızın, kanuni vârislerine ölüm ödemesi olarak,

ç) Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erip, aidat iadelerini almayanların vefatı halinde bu üyelerin kanuni vârislerine ölüm ödemesi olarak,

bir defaya mahsus olmak üzere emekli yardım usul ve esaslarına göre ödenir.

Emekli yardımı nasıl hesaplanmaktadır?

Emekli Yardımı, Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 8. maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre:

a) Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüz elli fazlası.

b) Üyenin ödediği son aidat tutarının yüz ile çarpımının tutarı.

c) Son aidat tutarının dört katının aidat ödenen toplam yılla çarpımının tutarı.

Bu üç kalemin toplamı tutarı Emeklilik Yardımı olarak ödenir.(Madde-8/2)

Sandıktan ikraz aldım, taksitlerimi yatırıyorum. Şimdi emekli olacağım, kalan ikraz borcum emekli yardımından kesilir mi?

Üyelerin Sandığa olan aidat veya ikraz borçları Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 21’inci maddesi ve İkraz Yönetmeliği hükümlerine göre, yapılan yardımlardan mahsup edilir.

120 aydan fazla üyelik kapsamında çalıştıktan sonra, branşım olan matematik öğretmenliğine geçtim ve şimdi emekli olmak istiyorum. Emekli yardımı alabilir miyim?

Şubat 2010 tarihinden itibaren Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği 8’inci maddesine istinaden;  üyelik kapsamında iken Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erenlere, aidat iadelerini almamak kaydıyla ileri bir tarihte emekliye ayrılmaları halinde, üye iken ödediği en son aidat üzerinden emekli yardımı usul ve esaslarına göre ödeme yapılır.

Sandık üyesi iken emekli oldum ama üyelik sürem 120 aydan az. Emekli yardımı alabilir miyim?

Emekli yardımı alabilmeniz için, emekli olduğunuzda en az 120 ay üyeliğinizin bulunması gerekmektedir. Sandık üyesi iken emekli olup, üyelik süresi 120 aydan az olanlara, üyelik süresine bakılmaksızın birikmiş aidatları yasal faizi ile ödenir.(Madde-14)

Terfi ettiğim ayda emekli oldum, dolayısıyla emekli olduğum ay sandık aidatı çift kesildi. Emekli yardımı hesaplamasında esas alınacak son aidat miktarı nasıl tespit edilmektedir?

Son aidat tutarı terfi dönemine denk gelmiş ise, emekli yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır. (Madde-8/3)

Eşim İLKSAN üyesi iken vefat etti, emekli yardımını ben alabilir miyim?

Sandık üyesi iken vefat edenlerin kanuni varislerine müracaatları halinde Emekli yardımı yapılmaktadır.(Madde-8/1) Vârislerinden 18 yaşından küçük olanlara ise; kanuni vasisine ödeme yapılır.

Üye iken emekli oldum, emekli yardımımı almadım ve üyelik sürdürmek istiyorum. Ne Yapmalıyım?

Üyeliklerini sürdürmek isteyenler; üyeliklerinin sona ermesinden itibaren 90 gün içerisinde Sandığa müracaat ederek emsallerine göre Sandık aidatını Genel Müdürlükçe bildirilen Sandık hesabına ödemek zorundadırlar.(Madde-13)

Sandık üyesi iken emekli oldum, ancak 120 ay üyeliğim bulunmamaktadır. Üyelik sürdürüp 120 ayı tamamlayabilir miyim?

Emekli olduğu tarihte 120 ay üyeliği bulunmayanlar, emekli yardımı alabilmek için üyelik süresini tamamlamak üzere üyeliklerini sürdüremezler. Bu durumda olanların aidatları yasal faizi ile iade edilir.(Madde-13/3)

Emekli olduktan sonra üyeliğimi sürdürürken isteğim dışında üyeliğim sona erdirilebilir mi?

Emekliye ayrıldığı halde, üyeliklerini devam ettirmek isteyenlerden sandık aidatlarını peş peşe 3 ay ödemeyenlere iadeli taahhütlü bir yazı ile ödenmeyen aidatlarını 30 gün içerisinde ödemeleri tebliğ edilir. Bu süre içerisinde aidatlarını ödemeyenlerin üyelikleri sona erer bu durumda olanların emekli yardımı mevzuat hükümlerine göre hesaplanır.(Madde-13/4)

Üyelik sürdürüyorum, emekli yardımım nasıl hesaplanacak?

Emekli yardımı almadan üyeliğini sürdürenlerin emekli yardımı, üyeliğini sona erdirdiği tarihte emsallerine göre en son ödemiş olduğu aidat tutarı  üzerinden hesaplanarak ödenir.(Madde-13/2)

Eşim on yılı aşkın süre İLKSAN üyesi idi. Kurum değişikliği nedeniyle üyeliği son buldu fakat Sandıktan birikmişlerini almadan vefat etti. Eşime ait ödemeler tarafıma ne şekilde ödenecektir?

Üyelik kapsamında iken Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erip aidat iadelerini almayanların vefatı halinde bu üyelerin kanuni varislerine emekli yardımı usul ve esaslarına göre hesaplanan miktar kadar ödeme yapılır.

Cenaze yardımı şartları nedir?

Mart 2017 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayan Cenaze Yardımı, sandık üyesi iken vefat eden üyelerin kanuni vârislerine yapılan yardımdır. Cenaze yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir. 

Doğum yardımı şartları nelerdir?

Sandık üyesi iken Ekim 2017 sonrası gerçekleşen doğumlar için bir defaya mahsus olarak yapılan yardımdır. Doğum yardımının miktarı hak ediş tarihindeki evlenme yardımının %50’si tutarındadır.

İLKSAN aidat iadelerinde zamanaşımı nedir, nasıl uygulanır?

Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin “Aidat İadesi” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrası ; “Üyelik sürelerine bakılmaksızın;

a) Sandık üyesi iken üyelikleri sona erenlere,

b) Emekli olduğu tarihte 120 ayını doldurmamış olanlara,

c) Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erenlere talep etmeleri halinde,

ç) Sandıktan emekli yardımı almış olup, tekrar üyelik kapsamında bir göreve dönenlere, ödemiş oldukları aidatları, ödendiği tarihler dikkate alınarak yasal faizi ile birlikte kendilerine iade edilir, ayrıca emekli yardımı ödemesi yapılmaz.” şeklindedir.

Sandıkla ilişiği kesilen üyelerin birikmiş aidatlarını talep edebilmeleri açısından;

 • Üyelik kapsamı dışına çıkıldığı tarih 01.10.2017’den önce olanlar için 5 yıl içerisinde,
 • Üyelik kapsamı dışına çıkıldığı tarih 01.10.2017’den sonra olanlar için 10 yıl içerisinde başvuru işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

Süresi içerisinde yapılacak iade başvuruları neticesinde ilgilinin birikmiş aidatları 3095 sayılı Kanun’ un 1’inci maddesine göre tahakkuk ettirilecek neması ile birlikte iade edilecektir.

Sağlık-konaklama Yardımı ödeme şartları nelerdir?

(1) Üye, eşi, çocuğu, annesi veya babasının, 3 (üç) günden fazla süren tedavilerinde bu durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları tedavinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir sağlık raporu ve vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi ile belgelendirmeleri kaydı ile Sandığa ait konukevlerinde konaklaması halinde; kendisi ve refakatinde bulunan 1 (bir) kişinin ilgili takvim yılı içerisinde 3 (üç) günden az olmamak kaydı ile en fazla toplamda 21 (yirmibir) güne kadar konaklama ücretlerinin %50 tutarı Sandık tarafından ödenir.

(2) Şehit olan sandık üyesi eğitim çalışanlarının anne, baba, eş ve çocuklarının, Sandığa ait konukevlerinde tedavi maksadı ile konaklamaları ve konaklama süresince muayene veya tedavi gördüklerine ilişkin durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları tedavinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir belge ve vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi ile belgelendirmeleri kaydı ile kendisi ve refakatinde bulunan 1 (bir) kişinin her konaklamada 3 (üç) güne kadar konaklama ücretlerinin tamamı Sandık tarafından ödenir.

Üyenin, müracaat formu ile birlikte, sağlık raporu, nüfus kayıt örneği ve konaklama faturasının bir suretinin sandığa ibrazına müteakip tutar üyenin hesabına gönderilecektir.

Sağlık ve Sosyal Muhtevalı Yardımlar nelerdir?

Ana Statünün 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sağlık ve sosyal yardımlar ile bu Yönetmeliğe dâhil edilen yardımlar dışında, afet durumunda, Yönetim Kurulunca belirlenen ayni yardımları kapsar.(Madde 12)

Ferdî kaza sigortasından kimler yararlanmaktadır?

Sandık Genel Müdürlüğünce 03.11.2004 tarihinden itibaren tüm Sandık üyeleri, 7 gün 24 saat boyunca dünyanın her yerinde geçerli olmak üzere deprem teminatı dâhil, sigorta kapsamına alınmıştır. Sigorta kapsamında, kaza sonucu malul duruma düşen veya kaza sonucu vefat eden üyenin vârislerinin Sandık tarafından yapılan ölüm yardımı ödemeleri için istenen belgeler dışında sigorta şirketinin talep ettiği belgeleri temin ederek Sandığa başvurmaları hâlinde, belgeler sigorta şirketine gönderilerek hak sahibine ödeme yapılması sağlanmaktadır.

Sandık üyesi iken kaza sonucu iş göremez (malul) duruma düştüm, ferdî kaza sigortasından yararlanabilir miyim?

Kaza sonucu iş göremez (malul) duruma düşen üyelere ilgili sigorta şirketince sözleşmede belirlenen oran üzerinden maluliyet derecelerine göre ödeme yapılmaktadır.

Kanser sağlık destek yardımının muhtevası nedir?

28.02.2022 tarihi itibarıyla tüm İLKSAN üyeleri kanser sağlık destek yardımı sigortası kapsamına alınmıştır. Bu yardım kendilerine 28.02.2022 tarihinden sonra kanser hastalığı teşhisi konulan üyelerimiz için geçerli olacaktır. Bu tarihten önce kendilerine kanser hastalığı teşhisi konulan üyelerimiz ise ilgili sigorta şirketinden asistans sağlık hizmet desteği alabileceklerdir.

Daha önce kanser hastalığı teşhisi konulan üyeleriniz bu yardımdan yararlanabilir mi?

28.02.2022 tarihi öncesinde kendilerine kanser hastalığı teşhisi konulan akabinde bu hastalığı atlatan ve daha sonra farklı bir kanser hastalığı türü teşhisi konulan üyelerimiz (metastaz olmaması halinde) bu yardımdan faydalanabileceklerdir.

Asistans hizmetlerinden kimler faydalanabilir?

Poliçe dönemi içerisinde kanser teşhisi konulup nakdi yardım alan veya poliçe dönemi öncesinde kanser teşhisi konulup nakdi yardım alamayıp hastalığı devam eden üyelerimiz asistans hizmetlerinden faydalanabilirler.

Sosyal yardımlarda zamanaşımı süresi kaç yıldır?

Sosyal yardım ödemeleri ve aidatların iadesinde; Borçlar Kanunu’nda belirtilen genel zaman aşımı süresi uygulanır. Sosyal yardımlarda, sosyal yardımın kaynağı olan olayın gerçekleşme tarihi, aidat iadelerinde ise her ne sebeple olursa olsun üyelik kapsamı dışına çıkıldığı tarih, zamanaşımı süresinin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Borçlar Kanununda belirtilen genel zaman aşımı süresinin esas alınması, Ekim 2017 tarihinden sonra gerçekleşen hak edişler için geçerli olmaktadır.

 • Sosyal yardım hak ediş tarihi 01.10.2017’den önce olanlar için 5 yıl içerisinde,
 • Sosyal yardım hak ediş tarihi  01.10.2017’den sonra olanlar için 10 yıl içerisinde başvuru işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir.
Aidat iadesi kimlere ödenir?

Aidat iadesi, Şubat 2010 tarihinden itibaren üyelik sürelerine bakılmaksızın;

a) Sandık üyesi iken üyelikleri sona erenlere,

b) Sandık üyesi iken emekli olup, 120 ayını doldurmamış olanlara,

c)  Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, emeklilik dışındaki bir nedenle üyeliği sona erenlere talep etmeleri halinde,

ç) Sandıktan emekli yardımı almış olup, tekrar üyelik kapsamında bir göreve dönenlere,

ödemiş oldukları aidatları, ödendiği tarihler dikkate alınarak yasal faizi ile birlikte kendilerine iade edilir, ayrıca emekli yardımı ödemesi yapılmaz.

Aidat iadesinde hesaplama nasıl yapılmaktadır?

Şubat 2010 tarihinden önce üyelikleri sona erenlerden;

*31.12.2008 tarihinden önce en az 60 ay,

*31.12.2008-Şubat 2010 tarihleri arasında en az 36 ay aidat ödemiş olanlara, birikmiş aidatları % 50 fazlası ile iade edilmekteyken,

*Şubat 2010 tarihinden itibaren ise birikmiş aidatlar  yasal faiz uygulanarak hak sahiplerine iade edilir.

Branş öğretmeni olduğum halde maaşımdan Sandık aidatı kesildiğini tespit ettim. Tarafımdan kesilen aidatları alabilir miyim?

Üyelik kapsamında olmadığı halde sehven kesilen aidatlar, kendilerine yasal faizi ile birlikte iade edilir. Bu kapsamda bulunan kişilere, kesilen aidatları karşılığında herhangi bir sosyal yardım ödemesi yapılmaz.

Branş öğretmeniyken maaşımdan 5 yıl süreyle Sandık aidatı kesildi. Kesilen aidatlar karşılığında sosyal yardım alabilir miyim?

Üyelik kapsamında olmadığı halde sehven kesilen aidatlar, kendilerine yasal faizi ile birlikte iade edilir. Bu kapsamda bulunan kişilere, kesilen aidatları karşılığında herhangi bir sosyal yardım ödemesi yapılmaz.

Sınıf öğretmeni olarak 2 yıl 3 ay görev yaptım. Bu sürede Sandık aidatlarım kesildi. Daha sonra branş öğretmenliğine geçtim ve branş öğretmeni iken de 9 ay süreyle aidat kesilmeye devam edildi. Bu durumda aidat iadesi alabilir miyim?

Bu durumda kesilen aidatlar tarafınıza yasal faizi ile ödenir  (Madde-14-15)

7 yıllık İLKSAN üyesiyim. Göreve başladığım dönemde aidatlarım kesilmekte idi ancak daha sonra bir süre sehven kesilmedi. Şimdi yeniden kesilmeye başladı. Arada sehven kesilmeyen aidatlarımı yatırabilir miyim?

Herhangi bir sebeple kesilemeyen aidatlar talep etmeniz durumunda, talep tarihindeki derece/kademenize tekabül eden aidat miktarının, aidat kesilmeyen ay sayısı ile çarpılmasından çıkacak miktar üzerinden hesaplanarak borçlanma yapılabilir.(Madde-23)

17.02.2000’de sınıf öğretmeni olarak göreve başladım ancak aidatlarım 15.03.2002 tarihinde kesilmeye başlandı. 17.02.2000 ile 15.03.2002 tarihleri arasında kesilmeyen aidatlarımı yatırabilir miyim?

Herhangi bir sebeple kesilemeyen aidatlar talep etmeniz durumunda, talep tarihindeki derece/kademenize tekabül eden aidat miktarının, aidat kesilmeyen ay sayısı ile çarpılmasından çıkacak miktar üzerinden hesaplanarak borçlanma yapılabilir. (Madde-23) Üyeliğiniz de başlangıç tarihinden itibaren işleme alınır.

120 aylık İLKSAN üyesiyim. Bu 120 aylık üyelik sürem içerisinde bazı dönemlerde aidatlarımın kesilmediği Sandık Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilmiş olup, tarafımdan bu aidatların yatırılması istendi. Yatırmasam ne olur?

Böyle bir durumda, iadeli-taahhütlü bir yazı ile aidat borcunuzun hangi dönemlere ait olduğu ve miktarı belirtilerek verilen süre içerisinde yatırmanız istenir. Verilen süre içinde yatırmamanız halinde yazı dosyanıza kaldırılır. Herhangi bir sosyal yardım talebinizin hesaplanması sırasında bu aidatlar ve üyelik süreleri dikkate alınmaz.

Askerlik görevimi asker öğretmen olarak yaptım ancak askerliğim boyunca benden Sandık aidatı kesilmedi. Ne yapmalıyım?

1111 Sayılı Askerlik Kanununa 27.07.1970 tarih ve 1315 sayılı Kanunun 2. maddesi ile eklenen geçici 6. madde hükümleri çerçevesinde askerlik görevini asker öğretmen olarak yapan üyelerin üyelikleri devam etmektedir. Bu nedenle aidatlarının da askerlikleri boyunca kesilmesi gerekmektedir. Kesilmeyen bu aidatlar talep etmeniz durumunda, talep tarihindeki derece/kademenize tekabül eden aidat miktarının, aidat kesilmeyen ay sayısı ile çarpılmasından çıkacak miktar üzerinden hesaplanarak borçlanma yapılabilir. (Madde-23)

Şubat ayında kesilen aidatım, Mart ayında neden iki kat kesildi?

Derece alınan aylarda aidatlar çift kesilmektedir. (4357 sayılı Kuruluş Kanunu Madde-11)

Aidat miktarlarımı artırabilir miyim?

Mevzuat gereği kadrolu olarak görev yapan üyelerin emekli keseneği matrahlarının %2 si oranında, sözleşmeli olarak görev yapan üyelerin ise sigorta primine esas kazanç tutarının %2 si oranında aidatları kesilmekte olup aidat miktarında değişiklik yapılamamaktadır.

1992 Yılı Öncesi Aidat Toplamı 0,36 TL Olarak Aidat Toplamına Eklendiği Görülmektedir. Bu Hesaplama Nasıl Yapılmaktadır?

1952 yılından 1991 Aralık ayı dâhil Sandık aidat kesintileri toplamı 357.000TL’dir. Günümüzde bu tutar 0,36 TL karşılık gelmektedir.

İLKSAN’a kimler üyedir?

4357 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan, kadrolu ve sözleşmeli olarak atanan sınıf öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri, millî eğitim müdürlüklerinde çalışan vazifeli memurlar (millî eğitim müdürleri, millî eğitim müdür yardımcıları, millî eğitim şube müdürleri, memur, tekniker, teknisyen, mühendis, mimar ve sivil savunma uzmanları vb.) eğitim müfettişleri ve müfettiş yardımcıları, Sandık İşlerinde çalışan memurlar ile 4/B statüsünde üyelik kapsamındaki görevlere atananlar da İLKSAN’a üyedir.

Sandık üyesi iken, üyelik kapsamı dışında bir göreve atandım. Sandıkta birikmiş olan aidatlarımı da aldım. Yeniden üyelik kapsamında bir göreve gelmem halinde üyelik durumum ne olacak?

Sandık üyesi iken her ne sebeple olursa olsun üyelikleri sona erenlerden, birikmiş aidatlarını alarak ayrılanlar, yeniden üyelik kapsamına döndüklerinde üyelik süreleri, yeniden üyelik kapsamına girdikleri tarihten itibaren başlar ve buna göre sosyal yardımlardan faydalanırlar.

Sandıkta birikmiş olan aidatlarımı almadan üyelikten ayrıldım. Sonradan üyelik kapsamında bir göreve yeniden geldim. Üyelik durumum ne olacak?

Birikmiş aidatlarını almadan üyelikten ayrılanların, tekrar üyelik kapsamında bir göreve dönmeleri halinde üyelikleri önceki üyeliklerinin üzerine devam eder. Sandığa üye iken kesilen toplam aidatlarına ve üyelik sürelerine göre sosyal yardımlardan faydalanırlar. (Madde-18)

Üyeliğim 1981 yılında başlamış olmasına rağmen internet sayfanızda üyeliğim 1992 Ocak ayında başlamış görünmektedir. Bunun sebebi nedir?

Genel Müdürlüğümüz bilgisayar sistemine 1992 yılında geçmiş olduğu için bu tarihten önceki kayıtlar arşivlerimizde mevcuttur.

İLKSAN’da üyelik sürdürme nasıl olur?

İLKSAN’ da üyelik sürdürme Ana Statümüzün 18’inci maddesinin ikinci fıkrası (b) bendi ile Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesinde düzenlenmiştir.

Üyelik sürdürme, görevde bulunan üyelerimiz, ücretsiz izine ayrılan üyelerimiz ve emekli olup emekli yardımı almayan üyelerimizi kapsamaktadır.

Görevde olanlar için;

Sandık üyesi iken 01.06.2012 tarihinden sonra Bakanlık bünyesinde olmak kaydı ile üyelik kapsamı dışında başka bir göreve atananlar istemeleri halinde üyeliklerini sürdürebilirler. Üyelik sürdürmek isteyenlerin üyeliğin son bulduğu tarihten itibaren 90 takvim günü içerisinde yazılı müracaat etmeleri gerekmektedir. İsteğe bağlı olarak üyelik sürdürenler yürürlükte bulunan sandık mevzuatına tabi olurlar.Sandık üyesi iken 1/6/2012 tarihinden sonra Bakanlık bünyesinde olmak kaydı ile üyelik kapsamı dışında başka bir göreve atananlar istemeleri halinde üyeliklerini sürdürebilirler. Üyelik sürdürme hakkı bulunanlara Sandık tarafından yazılı tebligat yapılır. Tebligat tarihinden itibaren en geç bir takvim yılı içerisinde, üyeliğe devam iradesi yönünde yazılı müracaat etmeyenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer ve bu süre içerisinde kesilen aidatlar üyelik kapsamı dışında sayılır. İsteğe bağlı olarak üyelik sürdürenler yürürlükte bulunan Sandık mevzuatına tabi olurlar ve zorunlu üyelikleri devam eder.

Ücretsiz izine ayrılan; 

Ücretsiz izine ayrılanlar, izin süreleri içerisinde isterlerse emsallerine göre aidatlarını yatırabilirler. İzin süreleri içinde sosyal yardım hak edişlerinin olması durumunda sosyal yardım talepleri işleme alınır.

Emekli olan üyelerimiz için;

(1) Sandık üyesi iken emekliye ayrılıp emekli yardımını almayanlar 90 gün içerisinde aidatlarını yatırmaları ve Sandığa yazılı bilgi vermeleri kaydıyla, üyeliklerini devam ettirebilirler.

(2) Emekli yardımını almadan üyeliğini devam ettiren üyelerin emekli yardımı; emsallerine göre en son ödemiş olduğu aidat tutarı üzerinden hesaplanarak ödenir.

(3) Emekli olduğu tarihte 120 ay üyeliği bulunmayanlar, üyeliklerini devam ettiremezler. Bu durumda olanların aidatları yasal faizi ile iade edilir.

(4) Emekliye ayrıldığı halde, üyeliklerini devam ettirmek isteyenlerden Sandık aidatlarını peş peşe 3 ay ödemeyenlere, iadeli taahhütlü bir yazı ile ödenmeyen aidatlarını 30 gün içerisinde ödemeleri tebliğ edilir. Bu süre içerisinde aidatlarını ödemeyenlerin üyeliği sona erer. Bu durumda olanların emekli yardımı mevzuat hükümlerine göre hesaplanır.

Askerlik görevimi asker öğretmen olarak yapmaktayım. Üyeliğim devam eder mi?

1111 Sayılı Askerlik Kanununa 27.07.1970 tarih ve 1315 sayılı Kanunun 2. maddesi ile eklenen geçici 6. madde hükümleri çerçevesinde askerlik görevini asker öğretmen olarak yapan üyelerin üyelikleri devam etmektedir. Bu nedenle aidatlarının da askerlikleri boyunca kesilmesi gerekmektedir. Yalnız kıt'a görevi süresince aidatları kesilmez.

İLKSAN Aidat İadelerinde Zaman Aşımı Nedir, Nasıl Uygulanır?

Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin “Aidat İadesi” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ; “Üyelik sürelerine bakılmaksızın;

a) Sandık üyesi iken üyelikleri sona erenlere,

b) Emekli olduğu tarihte 120 ayını doldurmamış olanlara,

c) Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erenlere talep etmeleri halinde,

ç) Sandıktan emekli yardımı almış olup, tekrar üyelik kapsamında bir göreve dönenlere,

            ödemiş oldukları aidatları, ödendiği tarihler dikkate alınarak yasal faizi ile birlikte kendilerine iade edilir, ayrıca emekli yardımı ödemesi yapılmaz.” şeklindedir.

Aynı Yönetmeliğin “Zamanaşımı süresi” başlıklı 24 üncü maddesi ise; Ekim 2017 tarihinden önce “Sosyal yardım ödemeleri ve aidatların iadesinde; İdari Yargılama Usulü Kanununda düzenlenen zamanaşımı süreleri uygulanır. Sosyal yardımlarda, sosyal yardımın kaynağı olan olayın gerçekleşme tarihi, aidat iadelerinde ise her ne sebeple olursa olsun üyelik kapsamı dışına çıkıldığı tarih, zamanaşımı süresinin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.” şeklinde iken,

Ekim 2017 tarih ve 2721 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile “Zamanaşımı süresi” başlıklı 24 üncü maddesi ise; “Sosyal yardım ödemeleri ve aidatların iadesinde; 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda belirtilen genel zamanaşımı süresi uygulanır. Sosyal yardımlarda, sosyal yardımın kaynağı olan olayın gerçekleşme tarihi, aidat iadelerinde ise her ne sebeple olursa olsun üyelik kapsamı dışına çıkıldığı tarih, zamanaşımı süresinin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Özetle; Sandıkla ilişiği kesilen üyelerin birikmiş aidatlarını talep edebilmeleri açısından;

 • Üyelik kapsamı dışına çıkıldığı tarih 01.10.2017’den önce olanlar için 5 yıl içerisinde,
 • Üyelik kapsamı dışına çıkıldığı tarih 01.10.2017’den sonra olanlar için 10 yıl içerisinde başvuru işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

Süresi içerisinde yapılacak iade başvuruları neticesinde ilgilinin birikmiş aidatları 3095 sayılı Kanun’ un 1 inci maddesine göre tahakkuk ettirilecek neması ile birlikte iade edilecektir.

Üye İken Evlenenlere Başka Bir Yardım Yapılmakta mıdır?

Üye iken evlenenler isterlerse, evlenme yardımından feragat etmeleri şartıyla; İkraz Yönetmeliği hükümlerine göre Evlenme İkrazı kullanabilirler.(Madde-5/3)

Evlenme Yardımı Kimlere Yapılmaktadır?

Sandık üyesi iken evlenenlere bir defaya mahsus olmak üzere evlenme yardımı yapılır. Evlenme yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir

Sosyal Yardım evraklarını idari amirime onaylatmam gerekiyor mu?

Sosyal Yardım evraklarında idari amir onayı gerekmemektedir. 

İkraz başvuru evraklarını kurum amirime onaylatmam gerekiyor mu?

Sayın üyemiz; yalnızca MÜTESELSİL KEFİL göstererek yapacağınız ikraz başvurularında, MÜTESELSİL KEFİLİNİZE ait tatbiki imza örneğinin MÜTESELSİL KEFİLİN kurum amiri tarafından onaylanması gerekmektedir.

İlksan Üyeliği Sürdürme Nedir?
İLKSAN üyesi iken, üyelik kapsamı dışında bir göreve atanmaları sebebiyle üyeliği sona erenlerin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olmak kaydıyla bir göreve atanmaları halinde, isterlerse İLKSAN üyelik sürdürme dilekçesi ile üyeliklerini sürdürebilirler.
İlksan Üyeliği Ne Şekilde Başlamaktadır?

4357 sayılı Kanunun 7117 sayılı kanunla değişik 11. maddesinde sayılan unvan ve yerlere atananlar Kanun gereği doğal üyedir.

İlksan’a Kimler Üyedir?

4357 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde sayılan, Sınıf öğretmenleri, Yardımcı ve Stajyer Sınıf öğretmenleri, Engelli çocuklara İlk Tahsilini Veren Müesseselerin özel Eğitim öğretmenleri, Milli Eğitim Müdürleri, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışan ( her unvandaki) Memur, tekniker, teknisyen, mühendis, mimar ve sivil savunma uzmanları (Genel İdare Hizmetleri sınıfında görevli olan), Maarif Müfettişler ve Müfettiş yardımcıları, Rehber öğretmenler (Kadrosu Milli Eğitim Müdürlüklerinde Bulunanlar), Bilim Sanat Merkezlerinde Görevli Sınıf öğretmenleri, İlköğretim Okulları Dışındaki Eğitim Kurumlarına Atanan ve Görev Unvanı Sınıf öğretmeni Olanlar, Atamaya esas branşı sınıf öğretmeni olup, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, öğretmenevi (A.S.O.) ve buna bağlı olarak Bilim Sanat Merkezinde görevli Müdür, Müdür Başyardımcısı ve Müdür yardımcısı, Sandık İşlerinde çalışan Memurlar ile 4/B statüsünde üyelik kapsamındaki görevlere atananlar da İLKSAN’a üyedir.