Sıkça Sorulan Sorular
ÖNE ÇIKAN SORULAR
İLKSAN Aidat İadelerinde Zaman Aşımı Nedir, Nasıl Uygulanır?

Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin “Aidat İadesi” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ; “Üyelik sürelerine bakılmaksızın;

a) Sandık üyesi iken üyelikleri sona erenlere,

b) Emekli olduğu tarihte 120 ayını doldurmamış olanlara,

c) Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erenlere talep etmeleri halinde,

ç) Sandıktan emekli yardımı almış olup, tekrar üyelik kapsamında bir göreve dönenlere,

            ödemiş oldukları aidatları, ödendiği tarihler dikkate alınarak yasal faizi ile birlikte kendilerine iade edilir, ayrıca emekli yardımı ödemesi yapılmaz.” şeklindedir.

Aynı Yönetmeliğin “Zamanaşımı süresi” başlıklı 24 üncü maddesi ise; Ekim 2017 tarihinden önce “Sosyal yardım ödemeleri ve aidatların iadesinde; İdari Yargılama Usulü Kanununda düzenlenen zamanaşımı süreleri uygulanır. Sosyal yardımlarda, sosyal yardımın kaynağı olan olayın gerçekleşme tarihi, aidat iadelerinde ise her ne sebeple olursa olsun üyelik kapsamı dışına çıkıldığı tarih, zamanaşımı süresinin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.” şeklinde iken,

Ekim 2017 tarih ve 2721 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile “Zamanaşımı süresi” başlıklı 24 üncü maddesi ise; “Sosyal yardım ödemeleri ve aidatların iadesinde; 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda belirtilen genel zamanaşımı süresi uygulanır. Sosyal yardımlarda, sosyal yardımın kaynağı olan olayın gerçekleşme tarihi, aidat iadelerinde ise her ne sebeple olursa olsun üyelik kapsamı dışına çıkıldığı tarih, zamanaşımı süresinin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

Özetle; Sandıkla ilişiği kesilen üyelerin birikmiş aidatlarını talep edebilmeleri açısından;

  • Üyelik kapsamı dışına çıkıldığı tarih 01.10.2017’den önce olanlar için 5 yıl içerisinde,
  • Üyelik kapsamı dışına çıkıldığı tarih 01.10.2017’den sonra olanlar için 10 yıl içerisinde başvuru işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

Süresi içerisinde yapılacak iade başvuruları neticesinde ilgilinin birikmiş aidatları 3095 sayılı Kanun’ un 1 inci maddesine göre tahakkuk ettirilecek neması ile birlikte iade edilecektir.

Üye İken Evlenenlere Başka Bir Yardım Yapılmakta mıdır?

Üye iken evlenenler isterlerse, evlenme yardımından feragat etmeleri şartıyla; İkraz Yönetmeliği hükümlerine göre Evlenme İkrazı kullanabilirler.(Madde-5/3)

Evlenme Yardımı Kimlere Yapılmaktadır?

Sandık üyesi iken evlenenlere bir defaya mahsus olmak üzere evlenme yardımı yapılır. Evlenme yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir

Sosyal Yardım evraklarını idari amirime onaylatmam gerekiyor mu?

Sosyal Yardım evraklarında idari amir onayı gerekmemektedir. 

Aidat miktarlarımı artırabilir miyim?

Mevzuat gereği Kadrolu olarak görev yapan üyelerin, Emekli keseneği matrahlarının %2 si oranında, Sözleşmeli olarak görev yapan üyelerin, sigorta primine esas kazanç tutarının %2 si oranında aidatları kesilmekte olup aidat miktarında değişiklik yapılamamaktadır.

İkraz başvuru evraklarını kurum amirime onaylatmam gerekiyor mu?

Sayın üyemiz; ikraz başvuru evraklarınızı kurum amirinize onaylatmanıza gerek yoktur. Ancak KEFİL (Müşterek ve Müteselsil Borçlu) göstererek yapacağınız ikraz başvurularında, KEFİLİNİZE (Müşterek ve Müteselsil Borçlunuza) ait tatbiki imza örneğinin KEFİLİN kurum amiri tarafından onaylanması gerekmektedir.

İlksan Üyeliği Sürdürme Nedir?
İLKSAN üyesi iken, üyelik kapsamı dışında bir göreve atanmaları sebebiyle üyeliği sona erenlerin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olmak kaydıyla bir göreve atanmaları halinde, isterlerse İLKSAN üyelik sürdürme dilekçesi ile üyeliklerini sürdürebilirler.
İlksan Üyeliği Ne Şekilde Başlamaktadır?

4357 sayılı Kanunun 7117 sayılı kanunla değişik 11. maddesinde sayılan unvan ve yerlere atananlar Kanun gereği doğal üyedir.

İlksan’a Kimler Üyedir?

4357 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde sayılan, Sınıf öğretmenleri, Yardımcı ve Stajyer Sınıf öğretmenleri, Engelli çocuklara İlk Tahsilini Veren Müesseselerin özel Eğitim öğretmenleri, Milli Eğitim Müdürleri, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışan ( her unvandaki) Memur, tekniker, teknisyen, mühendis, mimar ve sivil savunma uzmanları (Genel İdare Hizmetleri sınıfında görevli olan), Maarif Müfettişler ve Müfettiş yardımcıları, Rehber öğretmenler (Kadrosu Milli Eğitim Müdürlüklerinde Bulunanlar), Bilim Sanat Merkezlerinde Görevli Sınıf öğretmenleri, İlköğretim Okulları Dışındaki Eğitim Kurumlarına Atanan ve Görev Unvanı Sınıf öğretmeni Olanlar, Atamaya esas branşı sınıf öğretmeni olup, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, öğretmenevi (A.S.O.) ve buna bağlı olarak Bilim Sanat Merkezinde görevli Müdür, Müdür Başyardımcısı ve Müdür yardımcısı, Sandık İşlerinde çalışan Memurlar ile 4/B statüsünde üyelik kapsamındaki görevlere atananlar da İLKSAN’a üyedir.

ARA