Sıkça Sorulan Sorular
Evlenme Yardımı miktarı ne kadardır?

2019 Yılı için evlenme yardımı tutarı 600,00 TL'dir.

Sosyal Yardım evraklarını idari amirime onaylatmam gerekiyor mu?

Sosyal yardım evraklarınız için idari amir onayı gerekmemektedir.

Aidat miktarlarımı artırabilir miyim?

Mevzuat gereği Kadrolu olarak görev yapan üyelerin, Emekli keseneği matrahlarının %2 si oranında, Sözleşmeli olarak görev yapan üyelerin, sigorta primine esas kazanç tutarının %2 si oranında aidatları kesilmekte olup aidat miktarında değişiklik yapılamamaktadır.

İLKSAN'da Üyelik Sürdürme Nasıl Olur?

İLKSAN’da üyelik sürdürme Ana Statümüzün 18’inci maddesinin ikinci fıkrası (b) bendi ile Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesinde düzenlenmiştir.

Üyelik sürdürme görevde bulunan üyelerimiz ile emekli olup emekli yardımı almayan üyelerimizi kapsamaktadır.

 

Görevde olanlar için;

Sandık üyesi iken 1/6/2012 tarihinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olmak kaydı ile üyelik kapsamı dışında başka bir göreve atananlar istemeleri ve yazılı müracaat etmeleri halinde üyeliklerini sürdürebilirler. İsteğe bağlı olarak üyelik sürdürenler yürürlükte bulunan sandık mevzuatına tabi olurlar.

 

Emekli olan üyelerimiz için;

(1) Sandık üyesi iken emekliye ayrılıp emekli yardımını almayanlar 90 gün içerisinde aidatlarını yatırmaları ve Sandığa yazılı bilgi vermeleri kaydıyla, üyeliklerini devam ettirebilirler.

(2) Emekli yardımını almadan üyeliğini devam ettiren üyelerin emekli yardımı; emsallerine göre en son ödemiş olduğu aidat tutarı üzerinden hesaplanarak ödenir.

(3) Emekli olduğu tarihte 120 ay üyeliği bulunmayanlar, üyeliklerini devam ettiremezler. Bu durumda olanların aidatları yasal faizi ile iade edilir.

(4) Emekliye ayrıldığı halde, üyeliklerini devam ettirmek isteyenlerden Sandık aidatlarını peş peşe 3 ay ödemeyenlere, iadeli taahhütlü bir yazı ile ödenmeyen aidatlarını 30 gün içerisinde ödemeleri tebliğ edilir. Bu süre içerisinde aidatlarını ödemeyenlerin üyeliği sona erer. Bu durumda olanların emekli yardımı mevzuat hükümlerine göre hesaplanır.
 

Şubat Ayında Kesilen Aidatım, Mart Ayında Neden İki Kat Kesildi?

Derece alınan aylarda aidatlar çift kesilmektedir. (4357 sayılı Kuruluş Kanunu Madde-11)

1992 Yılı Öncesi Aidat Toplamı 0,36 TL Olarak Aidat Toplamına Eklendiği Görülmektedir. Bu Hesaplama Nasıl Yapılmaktadır?

1952 yılından 1991 Aralık ayı dahil Sandık aidat kesintileri toplamı 360.000TL’dir. Bu tutarın yeni TL’ye çevrilmiş hali 0,36 TL karşılık gelmektedir.

Üyeliğim 1981 Yılında Başlamış Olmasına Rağmen İnternet Sayfanızda Üyeliğim 1992 Ocak Ayında Başlamış Görünmektedir. Bunun Sebebi Nedir?

Genel Müdürlüğümüz bilgisayar sistemine 1992 yılında geçmiş olduğu için bu tarihten önceki kayıtlar arşivlerimizde mevcuttur.

Askerlik Görevimi Asker Öğretmen Olarak Yaptım. Ancak, Askerliğim Boyunca Benden Sandık Aidatı kesilmedi. Ne Yapmalıyım?

Sandık Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilerek, mutlaka bu aidatların yatırılması gerekmektedir. Aksi halde bu süreler, emekli olduğunuzda, üyelik süresinden düşülecektir.

Askerlik Görevimi Asker Öğretmen Olarak Yapmaktayım. Üyeliğim Devam Eder mi?

1111 Sayılı Askerlik Kanununa 27.07.1970 tarih ve 1315 sayılı Kanunun 2. maddesi ile eklenen geçici 6. madde hükümleri çerçevesinde Askerliklerini görevlerini Asker Öğretmen olarak yapan üyelerin üyelikleri devam etmektedir. Bu nedenle aidatlarının da askerlikleri boyunca kesilmesi gerekmektedir.

Sosyal Yardımlarda Zaman Aşımı Süresi Kaç Yıldır?

Sosyal yardım ödemeleri ve aidatların iadesinde; Borçlar Kanununda belirtilen genel zamanaşımı süresi uygulanır. Sosyal yardımlarda, sosyal yardımın kaynağı olan olayın gerçekleşme tarihi, aidat iadelerinde ise her ne sebeple olursa olsun üyelik kapsamı dışına çıkıldığı tarih, zamanaşımı süresinin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Mayıs 2006 Tarihinde Sınıf Öğretmeni Olmama Rağmen, Tarafımdan Sandık Aidatı Kesilmesi Haziran 2007 Tarihinde Başladı. Göreve Başladığım Tarihten İtibaren Kesilmeyen Aidatlarımı Geriye Doğru Borçlanarak Yatırmam mümkün mü?

Üyelik döneminde sehven kesilmeyen aidatlarla ilgili  geçmişe yönelik borçlanma talebi kabul edilir ancak, aidat borcunun hesabı, aidat kesilmeyen ay sayısı ile borcun tespit edildiği tarihteki son aidatınızın çarpılması şeklinde hesaplanır. (Madde-23)

Üye İken Emekli Oldum, Emekli Yardımımı da Aldım. Ancak, Emekli Yardımımdan İkraz Borcumun Kesildiğini Tespit Ettim. İkraz Taksitlerimi Düzenli Olarak Ödediğim Halde, İkraz Borcumun Kesilmesinin Sebebi Nedir?

Üyeye yapılacak yardım sırasında üyenin Sandığa borcu varsa bu yardımlardan kesilir.

(Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği Madde-21)

Sandıkta Birikmiş Olan Aidatlarımı Almadan Üyelikten Ayrıldım. Sonradan Üyelik Kapsamında Bir Göreve Yeniden Geldim. Üyelik Durumum Ne Olacak?

Birikmiş aidatlarını almadan üyelikten ayrılanların, tekrar üyelik kapsamında bir göreve dönmeleri halinde üyelikleri önceki üyeliklerinin üzerine devam eder. Sandığa üye iken kesilen toplam aidatlarına ve üyelik sürelerine göre sosyal yardımlardan faydalanırlar (Madde-18)

Sandık Üyesi iken, Üyelik Kapsamı Dışında Bir Göreve Atandım. Sandıkta Birikmiş Olan Aidatlarımı da Aldım. Yeniden Üyelik Kapsamında Bir Göreve Gelmem Halinde Üyelik Durumum Ne Olacak?

Sandık üyesi iken her ne sebeple olursa olsun üyelikleri sona erenlerden, birikmiş aidatlarını alarak ayrılanlar, yeniden üyelik kapsamına döndüklerinde üyelik süreleri, yeniden üyelik kapsamına girdikleri tarihten itibaren başlar ve buna göre sosyal yardımlardan faydalanırlar.

120 Aylık İlksan Üyesiyim. Bu 120 Aylık Üyelik Sürem İçerisinde Bazı Dönemlerde Aidatlarımın Kesilmediği Sandık Genel Müdürlüğü Tarafından Tespit Edilmiş Olup, Tarafımdan Bu Aidatların Yatırılması İstendi. Yatırmasam Ne Olur?

Böyle bir durumda, iadeli-taahhütlü bir yazı ile aidat borcunuzun hangi dönemlere ait olduğu ve miktarı belirtilerek, verilen süre içerisinde yatırmanız istenir. Verilen süre içinde yatırmamanız halinde yazı dosyanıza kaldırılır. Herhangi bir sosyal yardım talebinizin hesaplanması sırasında bu aidatlar ve üyelik süreleri dikkate alınmaz. Verilen süre içerisinde yatırılmayan bu aidatlar, daha sonradan yatırmak isteseniz de kabul edilmez ve hiçbir şekilde sosyal yardımlarda göz önünde bulundurulmaz.

17/02/2000 Yılında Sınıf Öğretmeni Olarak Göreve Başladım Ancak, Aidatlarım 15/03/2002 Tarihinde Kesilmeye Başlandı. 17/02/2000 ile 15/03/2002 Tarihleri Arasında Kesilmeyen Aidatlarımı Yatırabilir miyim?

Bu durumda, kesilmeyen aidatlarınızı yatırabilirsiniz üyeliğiniz de başlangıç tarihinden itibaren işleme alınır.

7 Yıllık İlksan Üyesiyim, Göreve Başladığım Dönemde Aidatlarım Kesilmekte idi Ancak, Daha Sonra Bir Süre Sehven Kesilmemiş, Şimdi Yeniden Kesilmeye Başladı. Arada Sehven Kesilmeyen Aidatlarımı Yatırabilir miyim?

Bu durumda sehven kesilmeyen aidatlarınızı yatırabilirsiniz.(Madde-23)

Sınıf Öğretmeni Olarak 2 Yıl 3 Ay Görev Yaptım. Bu Sürede Sandık Aidatlarım Kesildi. Daha Sonra Şubat 2010 Tarihinde Branş Öğretmenliğine Geçtim ve Branş Öğretmeni iken de 9 Ay Süreyle Aidat Kesilmeye Devam Edildi. Bu Durumda Aidat iadesi Alabilir miyim?

Bu durumda, sınıf öğretmeni iken kesilen aidatlar tarafınıza yasal faizi ile ödenir ancak, branş öğretmeni iken tarafınızdan kesilen 9 aylık aidatlar aynen iade edilir. (Madde-15)

Branş Öğretmeniyim, Maaşımdan 5 Yıl Süreyle Sandık Aidatı Kesildi. Kesilen Aidatlar Karşılığında Sosyal Yardım Alabilir miyim?

Sehven kesilen aidatlar karşılığında herhangi bir sosyal yardım yapılmaz. Kesilen aidatlar olduğu gibi iade edilir.

Branş Öğretmeni olduğum halde maaşımdan Sandık Aidatı kesildiğini tespit ettim.Tarafımdan kesilen aidatları alabilir miyim?

Üyelik kapsamında olmadığı halde sehven kesilen aidatlar, kendilerine aynen iade edilir.

Aidat İadesinde Hesaplama Nasıl Yapılmaktadır?

Şubat 2010 tarihinden önce üyelikleri sona erenlerden;

* 31.12.2008 tarihinden önce en az 60 ay,

* 31.12.2008-şubat 2010 tarihleri arasında en az 36 ay aidat ödemiş olanlara, birikmiş aidatları % 50 fazlası ile iade edilir.

* Şubat 2010 tarihinden itibaren ise birikmiş aidatlar  yasal faiz uygulanarak hak sahiplerine iade edilir.

Aidat İadesi Kimlere Ödenir?

Aidat iadesi, Şubat 2010 tarihinden itibaren üyelik sürelerine bakılmaksızın;

 1.  Sandık üyesi iken üyelikleri sona erenlere,
 2.  Emekli olduğu tarihte 120 ayını doldurmamış olanlara,
 3.  Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erenlere talep etmeleri halinde,
 4. Sandıktan emekli yardımı almış olup, tekrar üyelik kapsamında bir göreve dönenlere,

ödemiş oldukları aidatları, ödendiği tarihler dikkate alınarak yasal faizi ile birlikte kendilerine iade edilir, ayrıca emekli yardımı ödemesi yapılmaz.

Üyelik Sürdürüyorum, Emekli Yardımım Nasıl Hesaplanacak?

Emekli yardımı almadan üyeliğini sürdürenlerin emekli yardımı, üyeliğini sona erdirdiği tarihte emsallerine göre en son ödemiş olduğu aidat tutarı  üzerinden hesaplanarak ödenir.(13/2)

Emekli Olduktan Sonra Üyeliğimi Sürdürürken, İsteğim Dışında Üyeliğim Sona Erdirilebilir mi?

Emekliye ayrıldığı halde, üyeliklerini devam ettirmek isteyenlerden sandık aidatlarını peş peşe 3 ay ödemeyenlere iadeli taahhütlü bir yazı ile ödenmeyen aidatlarını 30 gün içerisinde ödemeleri tebliğ edilir. Bu süre içerisinde aidatlarını ödemeyenlerin üyelikleri sona erer bu durumda olanların emekli yardımı mevzuat hükümlerine göre hesaplanır.(Madde-13/4)

Sandık Üyesi İken Emekli Oldum, Ancak 120 Ay Üyeliğim Bulunmamaktadır. Üyelik Sürdürüp 120 Ayı Tamamlayabilir miyim?

Emekli olduğu tarihte 120 ay üyeliği bulunmayanlar, emekli yardımı alabilmek için üyelik süresini tamamlamak üzere üyeliklerini sürdüremezler. Bu durumda olanların aidatları yasal faizi ile iade edilir.(Madde-13/3)

Üye iken Emekli Oldum, Emekli Yardımımı Almadım ve Üyelik Sürdürmek İstiyorum. Ne Yapmalıyım?

Üyeliklerini sürdürmek isteyenler; üyeliklerinin sona ermesinden itibaren 90 gün içerisinde Sandığa müracaat ederek emsallerine göre Sandık aidatını Genel Müdürlükçe bildirilen Sandık hesabına ödemek zorundadırlar.(Madde-13)

Kimler Üyelik Sürdürebilir?

Sandık üyesi iken emekliye ayrılıp emekli yardımını almayanlar 90 gün içerisinde aidatlarını yatırmaları ve Sandığa yazılı bilgi vermeleri kaydıyla isterlerse üyeliklerini sürdürebilirler. (Madde-13/1)

Sandık Üyesi İken Emekli Oldum. Ancak, Son 3 Aylık Aidatım ¼ den Kesilmesi Gerekirken İlgili Memurun Bir Hatası Sonucu 1/3 den Kesilmiştir. Emekli Yardımımın Hesaplanmasında Esas Alınacak Son Aidat Emsallerime Göre ¼ den Kesilen Miktar mı Yoksa Yanlışlıkla Kesilen 1/3 den Kesilen Miktar mıdır?

Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği 8 inci madde de emekli yardımının nasıl hesaplanacağı düzenlenmiş olup, herhangi bir şekilde aidatın eksik kesilmesiyle ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Aidatın kesilmesinde sorumluluk, üyenin kendisi, görev yaptığı kurum amiri ve kurum amirince görevlendirilen ilgili memura aittir. (Madde-16)

Üyeliği sona erenlerin herhangi bir şekilde eksik kesilen aidatı tamamlama talebi veya hiç kesilmeyen aidat borcunu ödeme talebi kabul edilmez. Kesilen son aidat miktarı ne ise ona göre hesaplama yapılır.

Terfi Ettiğim Ayda Emekli Oldum, Dolayısıyla Emekli Olduğum Ay Sandık Aidatı Çift Kesildi. Emekli Yardımı Hesaplamasında Esas Alınacak Son Aidat Miktarı Nasıl Tespit Edilmektedir.

Son aidat tutarı terfi dönemine denk gelmiş ise, emekli yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır. (Madde-8/3)

Sandık Üyesi İken Emekli Oldum Ama Üyelik Sürem 120 Aydan Az. Emekli Yardımı Alabilir miyim?

Emekli yardımı alabilmeniz için, emekli olduğunuzda en az 120 ay üyeliğinizin bulunması gerekmektedir. Sandık üyesi iken emekli olup, üyelik süresi 120 aydan az olanlara, üyelik süresine bakılmaksızın birikmiş aidatları yasal faizi ile ödenir.(Madde-14)

120 Aydan Fazla Üyelik Kapsamında Çalıştıktan Sonra, Branşım Olan Matematik Öğretmenliğine Geçtim ve Şimdi Emekli Olmak İstiyorum. Emekli Yardımı alabilir miyim?

Şubat 2010 tarihinden itibaren Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği 8 inci maddesine istinaden;  üyelik kapsamında iken Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erenlere, aidat iadelerini almamak kaydıyla ileri bir tarihte emekliye ayrılmaları halinde, üye iken ödediği en son aidat üzerinden emekli yardımı usul ve esaslarına göre ödeme yapılır.

Sandıktan İkraz Aldım, Taksitlerimi Yatırıyorum. Şimdi Emekli Olacağım, Kalan İkraz Borcum Emekli Yardımından Kesilir mi?

Üyelerin Sandığa olan aidat veya ikraz borçları Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 21 inci maddesi ve İkraz Yönetmeliği hükümlerine göre, yapılan yardımlardan kesilir.

Emekli Yardımı Nasıl Hesaplanmaktadır?

Emekli Yardımı, Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 8. maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre:

a) Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüz elli fazlası.

b) Üyenin ödediği son aidat tutarının yüz ile çarpımının tutarı.

        c) Son aidat tutarının dört katının aidat ödenen toplam yılla çarpımının tutarı.

Bu üç kalemin toplamı tutarı Emeklilik Yardımı olarak ödenir.(Madde-8/2)

Sandıktan Emekli Yardımı Alabilmem İçin Hangi Şartların Olması Gerekir?

Emekli yardımı;

 1. Üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli edilenlere yapılan toplu emekli ödemesi olarak,
 2. Sandık üyesi iken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından malûlen emekli edilenlere, üyelik sürelerine bakılmaksızın yapılan malûliyet ödemesi olarak,
 3. Sandık üyesi iken vefat edenlerin, üyelik sürelerine bakılmaksızın, kanuni vârislerine ölüm ödemesi olarak,
 4. Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erip, aidat iadelerini almayanların vefatı halinde bu üyelerin kanuni vârislerine ölüm ödemesi olarak,

            bir defaya mahsus olmak üzere emekli yardım usul ve esaslarına göre ödenir.

Afet Yardımı Miktarı Ne Kadardır?

Afet yardımı miktarı her yıl Sandık Yönetim Kurulunca tespit edilmektedir. Bu miktar üyenin afete uğradığı tarihteki son aidatının 24 katını geçemez. (Madde-7)

Buna göre:

Az Hasarlı    : Son aidatın 16 katı tutarı

Orta Hasarlı : Son aidatın 20 katı tutarı

Ağır Hasarlı : Son aidatın 24 katı tutarı.

Afeti Tespit Eden Raporu Nereden Temin Edebilirim?

Olayın niteliğine göre yetkili kılınan kurum veya kuruluştan alınacak raporlar geçerlidir.(Madde-7/5)

Şehit Yardımı Dışında Ayrıca Emekli Yardımı Yapılıyor mu?

Üyenin şehit olması durumunda ayrıca kanuni varislere emekli yardımı da yapılmaktadır.

Sağlık Destek Yardımı ödeme şartları nelerdir?
 • Sandık üyesinin, eşinin, çocuğunun, annesinin veya babasının Devlet memurlarına verilecek hastalık raporları ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan ve uzun süreli tedavi gerektiren benzeri hastalıkların tedavisi amacıyla Sandığa ait İLKSAN DEHA konaklama tesisinin bulunduğu Ankara’ya sevk edilen üyelerin veya bakmakla yükümlü oldukları kişilerin 3(üç) günden fazla süren tedavilerinde; bu durumlarını resmi veya özel hastanelerden alacakları tedavinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir sağlık raporu ile tevsik etmeleri kaydı ile Sandığa ait İLKSAN DEHA konaklama tesisinde konaklaması halinde kendisi ve refakatinde bulunan 1 (bir) kişinin en fazla 10 güne kadar (10 gün dahil) konaklama ücretlerinin %50 tutarı Sandık tarafından ödenir.

Üyenin, müracaat formu ile birlikte, sevk yazısı, sağlık raporu ve konaklama faturasının bir suretinin sandığa ibrazına müteakip tutar üyenin hesabına gönderilecektir.

Şehit Yardımının Ödenebilmesi İçin Hangi Belgeler İstenmektedir?

Şehit yardımının ödenebilmesi için;

 • Şehit yardımı talep form dilekçesi,
 • Veraset ilâmı aslı ya da Mahkemece onanmış sureti veya Noterliklerce düzenlenen mirasçılık belgesinin aslı,
 • Bakanlıkça veya Valilikçe düzenlenen şehitlik belgesi,
 • 18 yaşın üzerindeki vâris/vârislere veya üçüncü şahıslara ödenmesinin talebi halinde; noter onaylı vekaletname

İstenir.

Şehit Yardımı Miktarı Ne Kadardır?

Şehit yardımı miktarı; her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup; 2019 yılında 20.000,00 TL.’ dir.(Madde-6/1)

Eşim İlksan Üyesi ve Görevi Başındayken Şehit Edildi, Şehit Yardımı Alabilir miyim?

Görevi başında iken şehit edilen üyelerin kanuni varislerine, her yıl Sandık Yönetim Kurulunca belirlenen miktar kadar yardım yapılmaktadır.(Madde-6/1)

Sandık Üyesi İken Kaza Sonucu İş Göremez (malûl) Duruma Düştüm, Ferdi Kaza Sigortasından Yararlanabilir miyim?

Kaza sonucu iş göremez (malûl) duruma düşen üyelere ilgili sigorta şirketince sözleşmede belirlenen oranda ödeme yapılmaktadır.

Ferdi Kaza Sigortasından Kimler Yararlanmaktadır?

Sandık Genel Müdürlüğü 03/11/2004 tarihinden itibaren 365 gün süreli olmak üzere, tüm üyelerimizi ferdi kaza sigortası kapsamına almıştır. Buna göre: Kaza sonucu vefat eden üyelerimizin varislerine Sandıktan yapılan ölüm yardımı dışında sigorta şirketince sözleşmede belirlenen oranda ödeme yapılmaktadır.

Doğum Yardımı şartları nedir ve tutarı ne kadardır?
 • Sandık üyelerine bir defaya mahsus olarak yapılan doğum yardımıdır. Doğum yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.

 2019 yılı uygulanan Doğum Yardımı, Evlenme Yardımının %50 tutarı olan 300,00TL tutarındadır.

Cenaze Yardımı şartları nedir ve tutarı ne kadardır?
 • Ekim 2017 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayan Cenaze Yardımı, sandık üyesi iken vefat eden üyelerin kanuni vârislerine yapılan yardımdır. Cenaze yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.

2019 yılı içerisinde uygulanan Cenaze Yardımı, Asgari ücretin neti olan 2.020,90TL tutarındadır.

Eşim On Yılı Aşkın Süre İlksan Üyesi idi. Kurum Değişikliği Nedeni İle Üyeliği Son Buldu Fakat Sandıktan Birikmişlerini Almadan Vefat etti. Eşime Ait Ödemeler Tarafıma Ne Şekilde Ödenecektir?

Üyelik kapsamında iken Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir  nedenle üyeliği sona erip aidat iadelerini almayanların vefatı halinde bu üyelerin kanuni varislerine emekli yardımı usul ve esaslarına göre hesaplanan miktar kadar ödeme yapılır. (Madde 6/2)

Eşim İlksan Üyesi İken Vefat Etti, Ölüm Yardımını Ben Alabilir miyim?

Sandık üyesi iken vefat edenlerin kanuni varislerine müracaatları halinde ölüm yardımı yapılmaktadır.(Madde-6/1) Varislerinden 18 yaşından küçük  olanlara ise; Kanuni vasisine ödeme yapılır.

Daha Önce Sandıktan Evlenme Yardımı Aldım. Şimdi İkinci Evliliğimi Yaptım Yeniden Evlenme Yardımı Alabilir miyim?

Evlenme yardımı bir defaya mahsus olmak üzere yapılmaktadır. İkinci defa evlenme yardımı alamazsınız.(Madde-5/1)

Hem Ben Hem Eşim İilksan Üyesiyiz, İkimizde Evlenme Yardımı Alabilir miyiz?

Sandık üyesi iken evlenen eşlere ayrı ayrı evlenme yardımı yapılmaktadır. (Madde-5/2)

Geçen Yıl Evlendim Ama Evlenme Yardımımı Şimdi Almak İstiyorum. Bu Yıl Belirlenen Evlenme Yardımını Alabilir miyim?

Üyelere müracaatları halinde; yardıma hak kazandıkları tarihteki usul ve esaslara göre tahakkuk ettirilecek miktar kadar ödeme yapılır. (Madde-19) Bu durumda, müracaat ettiğiniz tarihteki değil, evlendiğiniz tarihte belirlenen miktar kadar evlenme yardımı alabilirsiniz.

Askerliğimi Kısa Dönem Olarak Kıtada Yaptım ve Askerliğim Döneminde Evlendim, Sandıktan Evlenme Yardımı Alabilir miyim?

01 Şubat 2016 tarihi itibari ile Sandık üyesi iken evlenenler ile Sandık üyesi iken askerlik görevine giden ve askerlik görevi sırasında evlenen, askerlik dönüşü Sandık üyeliği kapsamında tekrar göreve başlayan üyelerimize bir defaya mahsus olmak üzere evlenme yardımı yapılmaktadır.

Evlenme Yardımı Kimlere Yapılmaktadır?

Sandık üyesi iken evlenenlere bir defaya mahsus olmak üzere evlenme yardımı yapılır.

İlksan’a Kimler Üyedir?

4357 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde sayılan, Sınıf öğretmenleri, Yardımcı ve Stajyer Sınıf öğretmenleri, Engelli çocuklara İlk Tahsilini Veren Müesseselerin özel Eğitim öğretmenleri, Milli Eğitim Müdürleri, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Milli Eğitim Şube Müdürleri, Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışan ( her unvandaki) Memur, tekniker, teknisyen, mühendis, mimar ve sivil savunma uzmanları (Genel İdare Hizmetleri sınıfında görevli olan), Maarif Müfettişler ve Müfettiş yardımcıları, Rehber öğretmenler (Kadrosu Milli Eğitim Müdürlüklerinde Bulunanlar), Bilim Sanat Merkezlerinde Görevli Sınıf öğretmenleri, İlköğretim Okulları Dışındaki Eğitim Kurumlarına Atanan ve Görev Unvanı Sınıf öğretmeni Olanlar, Atamaya esas branşı sınıf öğretmeni olup, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, öğretmenevi (A.S.O.) ve buna bağlı olarak Bilim Sanat Merkezinde görevli Müdür, Müdür Başyardımcısı ve Müdür yardımcısı, Sandık İşlerinde çalışan Memurlar ile 4/B statüsünde üyelik kapsamındaki görevlere atananlar da İLKSAN’a üyedir.

ARA